Jaargang 85 nummer 16 van 18 december 2021

Artikelen

Rechtspraak

EHRM 08 oktober 2020

Vrijheid van meningsuiting – Vrijheid van vergadering en vereniging – Verbod van misbruik van recht – Ontbinding extreemrechtse organisatie – Privémilitie – Aanzetten tot haat en discriminatie

door - S. Lievens| p 610
EHRM 25 september 2020

Vrijheid van godsdienst – Recht om niet gedwongen te worden het geloof te uiten – Vermeldingen in geboorteakte die geloofsovertuiging bekendmaken

door - V. Verbelen| p 611
EHRM 17 september 2020

Recht op leven – Positieve verplichtingen – Vuurwapen

door - L. Martens| p 612
EHRM 04 augustus 2020

Recht op leven – Positieve verplichtingen – Inhoudelijk en procedureel aspect – Passend en doeltreffend onderzoek – Zuuraanval op vrouw – Gendergerelateerd geweld

door - F. Van Durme| p 613
EHRM 23 juli 2020

Asielverzoek – Verbod op collectieve uitzetting

door - E. Vandennieuwenhuysen| p 614
EHRM 10 juli 2020

Recht op vrije verkiezingen – Geloofsbrieven – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

door - M. Merrigan| p 616
EHRM 07 juli 2020

Eigendomsrecht – Bank onder toezicht – Aandeelhouders – Slachtoffer – Geen uitzonderlijke omstandigheden

door - E. De Block| p 617
EHRM 30 juni 2020

Recht op een dubbele aanleg in strafzaken – Proportionaliteit

door - L. Claes| p 619
EHRM 30 juni 2020

Persoonlijke vrijheid – Gedwongen uitwijzing – Detentie – Effectief rechtsmiddel

door - N. Roox| p 620
EHRM 25 juni 2020

Vrijheid van meningsuiting – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Beperkingen op de vrijheid van meningsuiting – Aangelegenheden van publiek belang – Strafonderzoek – Mening geuit tijdens pleidooi

door - J. Van Steenbergen| p 621
EHRM 25 juni 2020

Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Recht om niet tweemaal te worden berecht of gestraft – Vervallenverklaring van nationaliteit – Terrorisme

door - V. Verbelen| p 622
EHRM 25 juni 2020

Verbod van slavernij, dienstbaarheid en dwangarbeid – Mensensmokkel – Gedwongen prostitutie – Procedurele verplichtingen

door - N. Roox| p 624
EHRM 29 mei 2020

Advies krachtens Protocol nr. 16 – Rechtsbescherming bij wetgeving door verwijzing – Lex mitior-beginsel – Strafbepaling

door - C. Jenart| p 625
EHRM 05 mei 2020

Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling en bestraffing – Geen verplichting van Staten om in hun buitenlandse ambassades visa te verstrekken aan mogelijke asielzoekers – Rechtsmacht van Belgische Staat

door - E. Vandennieuwenhuysen| p 626
EHRM 10 maart 2020

Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Gelijkheid en niet-discriminatie – Economische, sociale en culturele mensenrechten – Toegang tot water – Toegang tot rioleringen – Toegang tot openbare voorzieningen – Roma

door - F. Fonteyn| p 627
EHRM 30 januari 2020

Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Opslaan, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens – Informatie gebruikers van (prepaid) simkaart

door - V. Verbelen| p 629
Grondwettelijk Hof 08 juli 2021

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Volgberoep van de beklaagde – Termijn – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Volgberoep van de beklaagde – Termijn

met noot| p 631
Hof van Cassatie 02 oktober 2020

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Cassatieberoep

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 631
Hof van Cassatie 15 september 2020

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Strafzaken – Berekeningsbasis – Gevorderd bedrag – a) Klaarblijkelijke overwaardering of te kwader trouw verrichte verhoging – Bepaling rechtsplegingsvergoeding op basis van het toegekende bedrag – b) Vrijspraak beklaagde voor bepaalde telastleggingen vrijgesproken – Gevolgen voor de bepaling rechtsplegingsvergoeding

met noot| p 634
Raad van State 17 mei 2021

Taalgebruik – Bestuurszaken – Bestuurstaalwet – Tuchtprocedure – Belang bij het middel – Openbare orde – Rechten van verdediging – Tuchtrechtelijk vervolgde behoort tot de Nederlandse taalrol – Franstalig auditrapport om tuchtprocedure aan te vatten – Geen belang bij het middel van openbare orde

p 634
Hof van Beroep Gent 10 oktober 2019

Vereffening en verdeling – Nalatenschap – Vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot – Omzetting – Gezinswoning – Weigering – Niet bij onverdeeld vruchtgebruik

met noot| p 635
Arbeidshof Brussel 09 januari 2018

Arbeidsovereenkomst – Opzegging – Dwingend recht – Opzeggingstermijn – Oude regeling – Beding individuele arbeidsovereenkomst – Eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden – Opzeggingsvergoeding – Collectieve arbeidsovereenkomst – Werkzekerheidsbeding – Procedure – Schadevergoeding – Berekeningsbasis – Schorsing – Ouderschapsverlof – Ontslag – Ontslagbescherming – Reden vreemd aan het ouderschapsverlof – Bewijslast

met noot| p 637
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Dendermonde 29 mei 2019

Faillissement – Boedelschuld – Separatisten – Niet-bijdrageplicht – Onroerende voorheffing – Geen mogelijkheid tot voorafname op de huuropbrengst

p 643
Vredegerecht Antwerpen 26 maart 2020

1. Huur – a) Huurwaarborg – Beding dat de huurwaarborg door de huurder niet mag worden aangewend tot betaling van de huurprijs – Betekenis – b) Plaatsbeschrijving – Partijen die een derde aanstellen om een voor hen bindende plaatsbeschrijving op te maken – Bindende derdenbeslissing – 2. Woninghuur – a) Huurprijs – Indexering – Vereiste van schriftelijke vraag – Conclusie – b) Kosten en lasten – Kwalificatie van bepaalde kosten als huurkosten – Gevolg – Begrip – Uitgaven gedaan voor de herstelling van het gehuurde goed – Geen kosten en lasten

p 644