Jaargang 85 nummer 18 van 01 januari 2022

Artikelen

De immuniteit van de Heilige Stoel volgens het Europees Hof van de Rechten van de Mens

B. Weyts|p 690

Onverdoofde biggencastratie juridisch ontleed

P. Christiaenssen|p 691

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 15 juli 2021

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Procedure gerechtelijke organisatie – Opschorting – Verlenging – Hoger beroep – 2. Procedure gerechtelijke organisatie – Opschorting – Verlenging – Hoger beroep

p 716
Hof van Cassatie 09 september 2021

Overeenkomst – Bewijs – Onderhandse akte – Wederkerige overeenkomst – Aantal originelen – Partijen met onderscheiden belang – Hoofdschuldenaar en borg in hun verhouding tot de schuldeiser – Beoordelingstijdstip – Tijdstip van sluiten van de overeenkomst

p 716
Hof van Cassatie 25 mei 2021

Aansprakelijkheid – Weigering behandeling – Vermijdende en passieve persoonlijkheidsstructuur – Schadebeperkingsplicht – Bijzondere kwetsbaarheid

met noot van - L. D’Hondt| p 716
Hof van Cassatie 12 februari 2021

Aanneming van werk – Tienjarige aansprakelijkheid – Van openbare orde – Beding tot beperking van aansprakelijkheid in geval van samenlopende fouten van aannemer en architect – Nietig

met noot| p 720
Raad van State 19 augustus 2021

Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Afwijkingen bestekbepalingen – Schrems II – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Naleving AVG minimumvereiste bestek – Doorgifte persoonsgegevens naar Verenigde Staten – Aanvullende maatregelen – Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker – Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens – Mogelijkheid tot encryptie van data – Voldoende waarborgen

p 721
Hof van Beroep Gent 26 september 2019

Verbintenis – Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid – Hoofdelijke leningschuld – Recuperatie door de solvens – Integraal bedrag van de afbetaalde leningschuld – Uitzonderingssituatie van art. 1216 BW – Bewijs dat de lening enkel de andere hoofdelijk verbonden medeschuldenaar aangaat

p 721
Arbeidsrechtbank 18 mei 2020

Collectieve schuldenregeling – Procedure – Faillissement – Beheer en vereffening – Huwelijksvermogensrecht – Gemeenschappelijk vermogen – Machtiging verkoop onroerend goed

met noot| p 723
Burgerlijke Rechtbank 18 november 2019

Overeenkomst – Bezwarende bedingen – Arbitragebeding in overeenkomst tussen onderneming en consument – Geen voorafgaande informatie aan consument over inhoud en draagwijdte van dit beding – Onrechtmatig

p 725
Vredegerecht Kapellen 19 januari 2021

1. Huur – Plaatsbeschrijving – Bij uittrede – Tegenbewijs – Voorwerp – Posten die niet werden opgenomen in de plaatsbeschrijving bij uittrede – Zoon van verhuurder die zijn intrek neemt in het voordien verhuurde goed – Gevolg – 2. Woninghuur – Waarborgsom – Verhuurder die in het bezit is van de waarborgsom en nalaat die op een geblokkeerde rekening te plaatsen – Gevolg – Verplichting aan huurder rente te betalen berekend aan de gemiddelde rentevoet van de financiële markt op het bedrag van de waarborg – Wettelijke intrestvoet

p 727