Jaargang 85 nummer 23 van 05 februari 2022

Artikelen

Kunnen slachtoffers van een onrechtmatige daad excuses eisen?

S. De Rey|p 890

Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?

D. Rooses|p 891

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 09 juli 2020

Sociale zekerheid werknemers – Bijdragen – Opdrachtgever die voor werk in onroerende staat beroep doet op een aannemer met sociale schulden

met noot| p 900
Hof van Cassatie 30 september 2021

Maatschap – Onverdeeld vermogen

p 900
Hof van Cassatie 09 september 2021

Aandelenregister – Vordering tot aanpassing – Gerechtelijke vereffening en verdeling van een nalatenschap – Vordering tot betaling van de prijs van aandelen die door optielichting van de nalatenschap zijn verkregen – Afzonderlijke procedure

p 900
Hof van Cassatie 18 juni 2021

Vennootschap – Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwijting bestuurders – Tegenwerpelijkheid aan curator

p 901
Hof van Cassatie 04 mei 2021

1. Vennootschap – Fusies en splitsingen – a) Lastgevingsovereenkomst met de vennootschap vóór de fusie – Rechtshandeling gesteld door de lasthebber na de fusie – Gevolgen – b) Vennootschapsakten – Tegenwerpelijkheid aan derden – Burgerlijkepartijstelling door de vennootschap – Periode tussen de fusie en de bekendmaking ervan – 2. Bewijs – Strafzaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – a) Onregelmatigheden in verband met een regel van rechterlijke organisatie – b) Bewijselement opgeleverd door een onderzoeksdaad voor feiten waarvoor de onderzoeksrechter niet regelmatig was gelast

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 901
Hof van Cassatie 02 maart 2021

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Evocatie – a) Gedeeltelijke wijziging van het beroepen vonnis en bevestiging voor het overige – Gevolgen – b) Verhouding tot de devolutieve werking van het hoger beroep – c) Grievenstelsel – Beperking van de grieven – Gevolgen voor de evocatie – d) Recht van verdediging – Standpunt van de partijen over de grond van de zaak – e) Recht op een dubbele aanleg – Art. 2 Zevende Aanvullend Protocol EVRM – 2. Onderzoek in strafzaken – Onderzoekshandelingen – Bijzondere opsporingsmethoden – Controle door de kamer van inbeschuldigingstelling – Verweer dat opnieuw wordt voorgelegd aan de rechter ten gronde – Motiveringsverplichting

met conclusie «in substantie» van advocaat-generaal - A. Winants| p 907
Hof van Cassatie 03 maart 2020

Gerechtelijke procedure – Verzekering – Aansprakelijkheidsverzekering – Vrijwillige tussenkomst van de verzekeraar voor de strafrechter – Artikel 153 W.Verz. – Rechtsplegingsvergoeding

p 912
Raad van State 25 juni 2021

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Overheidsopdrachten – Belang – Exceptie van onontvankelijkheid – Rechtens vereiste belang – Geen offerte ingediend – Opdrachthoudende vereniging – Intergemeentelijk samenwerkingsverband – Begrip onderneming – Voorrang en autonome invulling Unierecht – Wetboek economisch recht – Vereiste van winstmarge – Decreet Lokaal Bestuur – Handelskarakter

p 912
Hof van Beroep Gent 10 december 2020

Huwelijksvermogensrecht – Huwelijkscontract – Termijn voor opmaak ervan voor het huwelijk

p 913
Hof van Beroep Antwerpen 29 april 2019

Koop onroerend goed – Woningkwaliteitsnormen – Minimale oppervlakte – Wilsgebreken – Bedrog – Impact precontractuele informatie

met noot van - M. Herbosch| p 917
Burgerlijke Rechtbank 04 januari 2021

Notaris – Informatieverplichting – Verkoop van casco woning die onbewoonbaar is – Verplichting bij aanvang van het dossier aan koper te melden dat dit niet kon aan een verlaagde registratiebelasting

p 923

Wetgeving in kort bestek

  • Buitenlandse onderdanen – Uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten p 926
  • Corona p 926
  • Erkende erediensten – Materiële organisatie en werking – Toezicht – Verplichtingen van de besturen van de eredienst – Lokale geloofsgemeenschappen – Erkenning p 926
  • Verzekeringen p 927
  • Bestrijding van buitensporige huurprijzen – Paritaire huurcommissie p 927
  • Vreemdelingen – Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Elektronische communicatie van procedurestukken – Schriftelijke procedure p 927
  • Justitie p 928
  • Gerechtelijk Wetboek – Roerende goederen – Openbare gerechtelijke elektronische verkoop – Gerechtsdeurwaarders – Centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten – Niet-betekende authentieke akten p 928