Jaargang 85 nummer 24 van 12 februari 2022

Artikelen

Statutaire criminologen

B. De Smet|p 930

Natuurbescherming en dierenwelzijn, twee zijden van dezelfde medaille: de rechtspraak inzake de Franse lijmjacht als keerpunt?

H. Schoukens, E Verniers|p 931

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 21 oktober 2021

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Huisvesting – Woonkwaliteitsnormen – Toepassingsgebied – Permanente bewoning – Tijdelijke bewoning – 2. Huisvesting – Woonkwaliteitsnormen – Toepassingsgebied – Permanente bewoning – Tijdelijke bewoning

met noot| p 950
Hof van Cassatie 18 november 2021

Burgerlijke rechtspleging – Conclusie – Rechterlijk bepaalde conclusietermijnnenagenda – Afwijking in der minne – Ambtshalve wering – Voorwaarde

met noot| p 950
Hof van Cassatie 23 september 2021

Ouderlijk gezag – Niet-samenlevende ouders – Verblijfsregeling – Blijvende saisine familierechtbank – Wijziging verblijfsregeling – Nieuwe omstandigheden

p 950
Hof van Cassatie 22 juni 2021

Straf – Beroepsverbod – Feitelijk bestuur van een vennootschap

met noot| p 951
Hof van Cassatie 22 juni 2021

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Strafzaken – Onderzoeksgerecht – Inverdenkinggestelde die deels wordt verwezen en deels buiten vervolging wordt gesteld – Recht op een rechtsplegingsvergoeding

met noot| p 951
Hof van Cassatie 13 april 2021

Minderjarige – Geschil tussen de ouders – Uitoefening ouderlijk gezag – Verblijfsregeling – Rechten van het kind – Mening van het kind – Passend belang

p 951
Hof van Cassatie 22 maart 2021

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Verzekering aansprakelijkheid motorrijtuigen – Modelovereenkomst bijlage bij KB 14 december 1992 – Verzwijging – Artikel 9, V – Begrip bedrog – Vereiste van kwade trouw – Artikel 58 W.Verz.

met noot van - C. Van Schoubroeck| p 951
Hof van Cassatie 29 januari 2021

Inkomstenbelastingen – Personenbelasting – Bedrijfsuitgaven – Bedrijfsleider – Vennootschap

met conclusie van advocaat-generaal - J. Van der Fraenen| p 951
Raad van State 20 september 2021

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Onderzoek regelmatigheid van de offertes – Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) – Statutaire beperking vertegenwoordigingsbevoegdheid van één zaakvoerder – Goedkeuring van college van zaakvoerders vereist voor verrichtingen boven een bepaald bedrag – Statuten van een onderneming – Internvennootschappelijke beperkingen – Niet-tegenwerpbaar aan aanbestedende overheid – Geen nader onderzoek naar internvennootschappelijke goedkeuring door college van zaakvoerders vereist

p 954
Hof van Beroep Antwerpen 14 december 2021

Nationaliteit – Vervallenverklaring – Ernstige tekortkoming aan verplichtingen als Belgische burger – 1. Maatregel van burgerlijke aard – 2. Geen dubbele aanleg – 3. Appreciatieruimte

p 955
Hof van Beroep Antwerpen 16 november 2021

Naam – Familienaam – Naamsverandering – Weigering door FOD Justitie – Verhaal tegen weigering bij familierechtbank – Beoordeling – Volle rechtsmacht – Wettelijke voorwaarden voor naamsverandering – Ernstige reden – Onderzoek – Innerlijke overtuiging van de verzoeker – Bewijs – Waarschijnlijkheid

met noot| p 959
Hof van Beroep Gent 25 maart 2021

Huwelijksvermogensrecht – Huwelijkscontract – Scheiding van goederen – Onverdeeldmaking van besparingen – Ongerechtvaardigde verrijking

p 961
Hof van Beroep Antwerpen 24 maart 2020

Vereffening en verdeling – Notaris-vereffenaar – Gerechtelijke opdracht – Intuitu personae – Gevolg

met noot van - S. M.| p 963
Burgerlijke Rechtbank 02 november 2021

Echtscheiding – Door onderlinge toestemming – Regelingsakte – Dading – Draagwijdte – Interpretatie – Beweerdelijk vergeten vermogensbestanddelen – Gevolg – Navolgende vereffening-verdeling

p 964
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 15 oktober 2021

Materiële bevoegdheid – Ondernemingsrechtbank – Begrip onderneming

p 966