Jaargang 85 nummer 25 van 19 februari 2022

Artikelen

Raad van State haalt algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar in scholen onderuit? Enkele bedenkingen bij het arrest en de onderwijsrechtelijke aanpak van de COVID-19-pandemie in scholen

K. Willems|p 970

Drie verkeken kansen. Opmerkingen ter gelegenheid van het eerste Jaarverslag van het College van Toezicht

J. Stevens|p 971

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 25 november 2021

1. Havenarbeider – Erkenning – Logistieke werknemers – Klaarzetten trailers op de kade voor verscheping – Voertuig «tugmaster» – Vrijheid van handel en nijverheid – Gelijkheid en niet-discriminatie – 2. Europese Unie – Vrij verkeer van diensten – Vrijheid van vestiging – Beperking – Dwingende reden van algemeen belang – Arbeidsveiligheid

met noot| p 986
Hof van Cassatie 25 januari 2022

1. Wet Elektronische Communicatie – Dataretentie – Algemene en ongedifferentieerde bewaarplicht – Onrechtmatig verkregen bewijs – Toepassing van art. 32 V.T.Sv. – 2. Bewijs – Strafzaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – Dataretentie – a) – Gevolgen van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Justitie van de Europese Unie – b) Onregelmatig bewaarde communicatiegegevens – Doorslaggevende invloed op de beslissing tot schuldigverklaring – Verplichting tot wering

met conclusie van advocaat-generaal - D. Schoeters| p 986
Hof van Cassatie 11 januari 2022

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Mogelijkheid tot beperking van een standaardrubriek – Grief over de strafmaat – Saisine in hoger beroep – 2. Bewijs – Strafzaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – a) In het buitenland verkregen bewijs – Art. 29 Wet Europees Onderzoeksbevel – Sanctionering van onregelmatigheden volgens het toepasselijke buitenlandse recht – b) Dataretentie – Gevolgen van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Justitie van de Europese Unie – 3. Wet Elektronische Communicatie – Dataretentie – Onrechtmatig verkregen bewijs – Toetsing door de strafrechte

met noot| p 992
Hof van Cassatie 02 december 2021

Vonnissen en arresten – Verbetering en uitlegging – Onduidelijke of dubbelzinnige rechterlijke beslissing – Beslagrechter versus rechter die de beslissing heeft gewezen

p 996
Hof van Cassatie 22 november 2021

1. Cassatie – Burgerlijke zaken – Middel – In eerste aanleg toegekende rechtsplegingsvergoeding – Voor het eerst bekritiseerd in cassatie – Nieuw middel – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – In geld waardeerbare vordering – Berekening – Waarde of geldelijke inzet in hoger beroep

p 996
Hof van Cassatie 02 maart 2021

Verdovende middelen – Huiszoeking met toepassing van art. 6bis Drugwet – Tijdsverloop tussen de kennisname van de aanwijzingen en de uitvoering van de huiszoeking – Gevolgen

met noot| p 997
Hof van Cassatie 23 februari 2021

Verjaring – Strafzaken – Schorsing – Behandeling van een door een partij opgeworpen exceptie van onbevoegdheid, onontvankelijkheid of nietigheid zoals bedoeld in art. 24, tweede lid V.T.Sv. – a) Gevallen waarin de opgeworpen exceptie niet leidt tot schorsing van de verjaring van de strafvordering – b) Vonnisgerecht dat naast de door de partijen opgeworpen excepties zelf procedurele middelen opwerpt – Gevolgen voor de schorsing van de verjaring van de strafvordering – c) Afwezigheid van schorsing van de verjaring – Excepties die bij de zaak zelf worden gevoegd – Begrip – Vonnisgerecht dat de excepties beoordeelt in dezelfde beslissing als deze waarbij uitspraak wordt gedaan over de schuld van de beklaagde – d) Beslissing om de procedurele excepties al dan niet bij de zaak zelf te voegen – Onaantastbare beoordeling door de rechter

met noot| p 997
Hof van Cassatie 22 januari 2021

Dading – Concessieovereenkomst voor diensten – Gelijkheids- en transparantiebeginsel – Vrije mededinging – Openbare orde – Ongeoorloofd voorwerp – Nietigheid

met noot van - D. Willems| p 998
Raad van State 21 september 2021

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Onderwijs – Examens – Toelatingsexamen arts – Vraag of jaloezie een eigen gevoel weergeeft – Betoog van verzoeker gesteund op online-encyclopedie – Wikipedia onwetenschappelijke bron – Van Dale beschrijft jaloezie als een gevoel – Gebruikelijke betekenis volgens Van Dale dient te worden gevolgd

p 1005
Hof van Beroep Antwerpen 02 november 2021

1. Huwelijksvermogensrecht – Eigen schulden – Schuld uit onrechtmatige daad – Waardeschuld – Kapitaalgedeelte en intrestgedeelte – 2. Huwelijksvermogensrecht – Woonvergoeding – Begroting – Exclusief genot van onverdeeld goed door een deelgenoot – Verschuldigd tot wanneer het goed vrij beschikbaar is

p 1005
Burgerlijke Rechtbank Brussel 08 maart 2021

Bewind – Bewind over de goederen – Bewindvoerder – Bezoldiging – Bovengrens van 3% van de inkomsten van de beschermde persoon – Latente meerwaarden van een effectenportefeuille

p 1007