Jaargang 85 nummer 26 van 26 februari 2022

Artikelen

De zin of onzin van de Seksismewet van 22 mei 2014

T. Vandromme|p 1010

Co-existentie van advocatendeontologie en gemeen recht: enkele aspecten

H. Buyssens|p 1011

Rechtspraak

Hof van Cassatie 20 december 2021

Pacht – Overlijden van de pachter – Recht van voorkoop – Exploitatie van het gepachte goed

p 1029
Hof van Cassatie 09 december 2021

Faillissement – Onroerend goed – Onderhandse verkoop door curator – Hypotheek – Toebehoren – Bezettingsvergoeding

p 1029
Hof van Cassatie 22 november 2021

Betekening en kennisgeving – Betekening – Beoordeling door de beslagrechter – Gevolg – Herbeoordeling door de rechter ten gronde

p 1029
Hof van Cassatie 15 juni 2021

Straf – Elektronisch toezicht – Instemming van de beklaagde

met noot| p 1030
Hof van Cassatie 18 mei 2021

1. Onderzoeksgerecht – Raadkamer – Regeling van de rechtspleging – Zaak niet in staat van wijzen – Rechtsmacht van de raadkamer om de rechtspleging te regelen – Gewijzigde omstandigheden – 2. Rechten van de Mens – Onpartijdige rechter – Rechter die oordeelde over de handhaving van de voorlopige hechtenis en over de gegrondheid van de strafvordering – Miskenning van het recht op een onpartijdige rechterlijke instantie – Daadwerkelijk vormen van een mening over de grond van de zaak bij de beoordeling van de voorlopige hechtenis

met noot van - C. Idomon| p 1030
Hof van Cassatie 26 maart 2021

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Berusting – Stilzwijgende berusting – Betaling van de gedingkosten – Afwachtende houding

p 1036
Hof van Cassatie 22 januari 2021

Burgerlijke rechtspleging – Mededeling aan het openbaar ministerie – Advies van het openbaar ministerie – Miskenning van de adviesverplichting – Sanctie – Nietigheid

p 1036
Hof van Cassatie 27 april 2020

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling wanneer niet kan worden vastgesteld wie aansprakelijk is – Art. 29ter WAM – Geen interpretatieve wet – Art. 19bis-11, § 2 WAM – Toepassingsgebied – Benadeelde persoon niet beperkt tot het onschuldige slachtoffer – Vergoeding aan eigenaar van het voertuig

p 1036
Raad van State 18 oktober 2021

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Fiscaliteit – Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijke gebruik van een bedrijfswagen – 1. Rechtspleging – Regelmatigheid van de memorie van antwoord – Delegatie minister aan voorzitter directiecomité inzake beroep tot vernietiging van individuele akten – Bestreden beslissing geen individuele akte – 2. Ontvankelijkheid – Ratione materiae – Beroep gericht tegen frequently asked questions (FAQ) – Aanvechtbare rechtshandeling – Voorwaarden voor aanvechtbaarheid – Lijst van antwoorden op veelgestelde vragen geen verordenend karakter

p 1037
Hof van Beroep Antwerpen 26 oktober 2021

Nalatenschap – Erfkeuze – Beneficiaire aanvaarding – Wanbeheer door de beneficiair aanvaardende erfgenaam – Gevolg – Vervanging door een beheerder

p 1037
Hof van Beroep Antwerpen 07 september 2021

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Familie- en jeugdrechtbank versus gewone civiele rechter – Civielrechtelijke aanspraken tussen samenwonenden

p 1039
Hof van Beroep Antwerpen 25 mei 2021

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Devolutieve werking – Vereffening en verdeling – Beroepen aanwijzingsvonnis – Navolgend tussengeschil

met noot| p 1040
Beslagrechter 10 december 2021

Beslag en executie – Beslagrechter – Taak van de beslagrechter – Schorsing van de tenuitvoerlegging van een uitvoerbare eerstelijnsbeslissing in afwachting van een beslissing in hoger beroep

met noot| p 1041
Vredegerecht Antwerpen 25 februari 2021

Handelshuur – Uitzettingsvergoeding – Eenjarige vervaltermijn

p 1043

Wetgeving in kort bestek

 • Vlaamse bestuursrechtscolleges – Rechtspleging – Optimalisatie p 1045
 • Mobiliteit – Vergroening p 1045
 • Kredietinstellingen – Beursvennootschappen – Toegang tot betalingssystemen – Uitgifte van elektronisch geld – Toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder – Instellingen voor elektronisch geld – Betalingsinstellingen – Toezicht – Statuut – Uitgift p 1045
 • Register van kredieten aan ondernemingen p 1045
 • Juridische eerstelijnsbijstand p 1045
 • Wetboek van economisch recht – Relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen – Oneerlijke handelspraktijken p 1046
 • Vlaamse subsidieregister p 1046
 • Sloop en herbouw – Ingrijpende energetische renovatie – Aankoop van enige eigen woning – Verlaagd tarief – Nieuwbouw – Onroerende voorheffing – Vlaamse Codex Fiscaliteit p 1046
 • Langdurig gesloten begeleiding – Jeugddelinquentierecht p 1046
 • Overheidsopdrachten – Bekendmakingsdrempels p 1046
 • Plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen – Beheer van de materiële belangen p 1046
 • Corona p 1047
 • Programmadecreet p 1048
 • Justitie – Rechterlijke organisatie – Parket voor de verkeersveiligheid p 1048
 • Elektronische communicatie – Europees wetboek voor elektronische communicatie p 1048