Jaargang 85 nummer 28 van 12 maart 2022

Artikelen

Het lot van onrechtmatig bewijs in civiele zaken: dat geeft te denken

J. Van Doninck|p 1090

Rechtspraak

Hof van Cassatie 16 december 2021

Bewijs – Burgerlijke zaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – Taak van de rechter

met noot| p 1105
Hof van Cassatie 22 oktober 2021

Vordering tot snoeiing van bomen – Rechtsmisbruik – Toepassingsvoorwaarden – Belangenafweging – Algemeen belang – Duurzaamheid

met noot van - D. Gruyaert| p 1105
Hof van Cassatie 23 september 2021

Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Fout van een derde

p 1108
Hof van Cassatie 14 juni 2021

Bewijs – Burgerlijke zaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – Taak van de rechter

met noot| p 1108
Hof van Cassatie 23 april 2021

1. Gewijsde (rechterlijk) – Burgerlijke zaken – Draagwijdte – Gevolg – Overeenstemming tussen onderliggende geschilpunten in op elkaar volgende zaken – Taak van de rechter in de navolgende zaak – Navolging van de eerdere rechterlijke beslissing – 2. Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Vaststelling door de feitenrechter

met noot| p 1108
Hof van Cassatie 29 december 2020

Voorlopige hechtenis – Conclusie – Schriftelijke vordering van de procureur-generaal – Geen conclusie waarop de kamer van inbeschuldigingstelling dient te antwoorden

met noot| p 1109
Raad van State 19 oktober 2021

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Sluiting van vestigingen – Hoorplicht – Sluiting deels gesteund op het gedrag – Eerdere waarschuwing aan uitbater ontslaat bestuur niet van de hoorplicht – Vaststaande feiten ontslaan niet van de hoorplicht indien verschillende maatregelen mogelijk zijn

met noot| p 1109
Hof van Beroep Antwerpen 15 juni 2021

Vereffening en verdeling – Uitonverdeeldheidtreding – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Deelgenootschap – Bewijs – Eerdere vergeefse procedure – Navolgende procedure

p 1110
Arbeidshof 12 oktober 2020

1. Rechten van de mens – Horizontale werking – Interpretatieve werking – 2. Bewijs – Burgerlijke zaken – Overlegging van stukken – Algemeen verzoek – Hengelactie – Betwisting van het bestaan van correspondentie – 3. Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Misbruik van recht – Rechten van de mens – Vrijheid van godsdienst – Hoofddoek – Discriminatie – Indirecte discriminatie – Benadeling – Indirect onderscheid – Rechtvaardiging – Neutraliteitsbeleid – Contact met cliënteel – Passend en noodzakelijk – Andere functie in binnendienst

met noot van - W. R.| p 1112
Hof van Beroep Brussel 25 juni 2020

1. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Zaakschade – Totaal verlies – Eigendomsrecht van het wrak – 2. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Verzekeraar – Geen rekening houden met eigendomsrecht van leasinggever die zich in die hoedanigheid kenbaar heeft gemaakt

p 1120
Burgerlijke Rechtbank 01 maart 2021

Gemeente – Onrechtmatige daad – Aflevering van stedenbouwkundig attest in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften

p 1124
Ondernemingsrechtbank 12 augustus 2020

Faillissement – Curator – Ereloon en kosten – Niet omschreven in de wet – Geen gelijkstelling met gerechtskosten in strafzaken – Geen wettelijke basis om ereloon en kosten in een faillissement met onvoldoende activa te laten vaststellen door het taxatiebureau

p 1126