Jaargang 85 nummer 29 van 19 maart 2022

Artikelen

Het mijnenveld op vlak van dataretentie en bewijsuitsluiting

H. Vandekerckhove, J. Van Laer|p 1130

Het passief kiesrecht van de militairen: mag het iets meer zijn?

R. Gerits|p 1131

Rechtspraak

Hof van Cassatie 02 december 2021

Oud artikel 265 W.Venn. – Faillissement – Aansprakelijkheid zaakvoerders – Bewijslast

p 1146
Hof van Cassatie 22 november 2021

Handelstussenpersonen – Agentuur – Beëindiging – Bijkomende schadeloosstelling – Begroting naar billijkheid

p 1146
Hof van Cassatie 21 oktober 2021

1. Woninghuur – Artikel 83 Vlaams Woninghuurdecreet – Kortgedingbevoegdheid vrederechter – Artikel 3 Gerechtelijk Wetboek – Beginsel onmiddellijke werking nieuwe bevoegdheidsregel – 2. Bevoegdheid – Artikel 43, § 2, eerste lid, Vlaams Woninghuurdecreet – Kortgedingbevoegdheid vrederechter – Artikel 584 Gerechtelijk Wetboek – Volheid van bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg – Artikel 854 Gerechtelijk Wetboek – Exceptie van onbevoegdheid

met noot van - M. Dambre| p 1146
Hof van Cassatie 28 mei 2021

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Basisbedrag – Vrijstelling of vermindering – Taak van de rechter – Motivering

met noot| p 1153
Hof van Cassatie 09 februari 2021

Probatie, opschorting en uitstel – Herroeping – Verjaring van de bij het bevoegde gerecht aangebrachte vordering tot herroeping – Verjaringstermijn van een jaar die vatbaar is voor schorsing en stuiting – Aanvangstijdstip van de verjaring – Dag waarop het bevoegde gerecht voor het eerst kennisneemt van de herroepingsvordering

met noot| p 1154
Hof van Cassatie 02 februari 2021

1. Bendevorming – Persoon die deel uitmaakt van de bende zonder aanstoker, hoofd of bevelvoerder te zijn – Schuldigverklaring – Taakverdeling tussen de leden van de vereniging – 2. Recht van verdediging – Zwijgrecht – Vragen van een opsporingsambtenaar aan een verdachte die zich reeds op het zwijgrecht heeft beroepen

met noot| p 1154
Hof van Cassatie 08 december 2020

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Voorziening in cassatie – Verplichting tot betekening van het cassatieberoep – Voorziening tegen de beslissing over de herstelvordering – 2. Ruimtelijke ordening – a) Vergunningsplichtige handelingen – Gewoonlijk gebruik van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, materialen, materieel of afval – Gewoontemisdrijf – Onderscheid met een voortdurend misdrijf – Gevolgen voor de verjaring – b) Algemeen – Vermoeden van vergunning – Gewoonlijk gebruik van een grond

met noot| p 1154
Raad van State 10 november 2021

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Onderwijs – C-attest – Diligentie – Schriftelijke betekening beslissing later dan mondelinge mededeling – Kennis dat een beslissing was genomen – Afschrift kon worden opgevraagd – Plicht om nodige informatie in te winnen

p 1155
Hof van Beroep Brussel 12 november 2020

Handelstussenpersonen – Makelaar en commissionair – Makelaar – Verschuldigheid makelaarsloon – Voorwaarde

p 1156
Ondernemingsrechtbank Leuven 30 november 2021

Marktpraktijken – Mededingingsrecht – VZW – Sportfederatie – Restrictieve overeenkomst – Misbruik van machtspositie – Vordering tot staken

p 1160