Jaargang 85 nummer 30 van 26 maart 2022

Artikelen

Het algemeen deel van het nieuw BW

E. Dirix|p 1170

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 13 januari 2022

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Strafvordering – Juridische bijstand – Verplichte bijdrage – Vrijstelling personen die in eerste aanleg door strafgerecht zijn vrijgesproken, gevolgd door hoger beroep uitsluitend ingesteld door burgerlijke partij – 2. Strafvordering – Juridische bijstand – Verplichte bijdrage – Vrijstelling personen die in eerste aanleg door strafgerecht zijn vrijgesproken, gevolgd door hoger beroep uitsluitend ingesteld door burgerlijke partij

met noot| p 1183
Hof van Cassatie 10 februari 2022

Aanneming van werk – Tienjarige aansprakelijkheid – Openbare orde – Aansprakelijkheidsbeperkende clausules – Nietigheid

p 1183
Hof van Cassatie 03 februari 2022

Pacht – Landbouwactiviteit – Veeteelt – Kweken van dieren bestemd voor menselijke consumptie of nuttig voor de landbouw

p 1183
Hof van Cassatie 06 januari 2022

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Incidenteel hoger beroep – Verweerder op incidenteel hoger beroep – Partij in het geding voor de rechter in hoger beroep – Bedoeling van de appellant – Rol van de griffie

p 1184
Hof van Cassatie 18 november 2021

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – In geld waardeerbare vordering – Berekening – Alimentatie

p 1184
Hof van Cassatie 02 september 2021

Overeenkomst – Verbindende kracht – Wettelijke grondslag – Koninklijk besluit – Retroactieve vernietiging bij arrest van de Raad van State – Behoud van contractuele grondslag – Gevolg

p 1184
Hof van Cassatie 12 februari 2021

Pacht – Recht van voorkoop – Procedure – Vereiste van een voorafgaande poging tot minnelijke schikking – Draagwijdte – Resultaat afwachten vooraleer te dagvaarden

met conclusie van advocaat-generaal - R. Mortier| p 1184
Hof van Cassatie 17 november 2020

1. Strafvordering – Heropening van de rechtspleging na veroordelend arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Erkenning door de Belgische regering van een schending van het Verdrag – Draagwijdte – 2. Grondwet – Scheiding der machten – Aanvraag tot heropening van de rechtspleging – Erkenning door de Belgische regering van een schending van het Verdrag – 3. Rechten van de Mens – Redelijke termijn – Herstelvordering – Bescherming van het onroerend erfgoed – 4. Landschappen en Monumenten – Herstelvordering – Redelijke termijn

met conclusie van advocaat-generaal - D. Schoeters| p 1189
Raad van State 10 november 2021

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – 1. Rechtspleging – Uiterst dringende noodzakelijkheid niet aangegeven in het opschrift – Sanctie – Vordering tot mislukken gedoemd – Proceseconomie – Verwerping wegens gebrek aan spoedeisendheid – Geen verzoek van het auditoraat om anders te handelen – 2. Diligentie bij gewone schorsing geen dwingende voorwaarde – Proceshouding kan negatie van spoedeisendheid inhouden

p 1195
Hof van Beroep Gent 19 mei 2020

Overeenkomst – Kanscontract – Begrip – Vereiste van kans op winst of risico op verlies – Voorwaarde niet vervuld – Gevolg – Overeenkomst nietig

met noot| p 1196
Ondernemingsrechtbank 06 augustus 2021

Overeenkomst – Niet-concurrentiebeding – Geoorloofdheid – Gedeeltelijke nietigheid – Matiging

p 1198
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 02 juli 2021

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Rechtbank van eerste aanleg – Vordering om een «tot nader order» betrokken woning terug vrij ter beschikking te stellen met betaling van een bezettingsvergoeding

p 1201
Vredegerecht Gent 06 juli 2020

Woninghuur – Vlaams Woninghuurdecreet – Overlijden van de huurder – Aanstelling van een curator – 1. Opdracht van de curator – 2. Positie van de verhuurder als schuldeiser

met noot van - T. Vandromme| p 1203

Wetgeving in kort bestek

  • Hergebruik van overheidsinformatie – Open data p 1208
  • Openbare veiligheid – Nucleaire installaties en kritieke inrichtingen – Inperken van het maken of verspreiden van luchtfoto’s – Wazigmaking van de beelden – Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle – Uit ioniserende stralen voorspruitende gevaren – Bes p 1208
  • Corona p 1208