Jaargang 85 nummer 31 van 02 april 2022

Artikelen

Afdwinging van de antidiscriminatiewetgeving in private rechtsverhoudingen: heeft het privaatrecht iets te bieden?

S. De Rey, I. Samoy, P. Foubert|p 1210

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 20 januari 2022

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Burgerlijke rechtspleging – Rechtsbijstand – Rolrecht – Vrijstelling verweerder die juridische tweedelijnsbijstand geniet – 2. Burgerlijke rechtspleging – Rechtsbijstand – Rolrecht – Vrijstelling verweerder die juridische tweedelijnsbijstand geniet

p 1234
Hof van Cassatie 27 januari 2022

Rechtsmisbruik – Procesrechtsmisbruik – Definitie – Taak van de rechter – Beoordeling van het concrete procesverloop

p 1234
Hof van Cassatie 25 mei 2021

Misdrijf – Geestesstoornis – Tenietdoen van het oordeelsvermogen of de controle over zijn daden – Toestand die een zekere duurzaamheid veronderstelt – Door de beklaagde zelf veroorzaakte toestand

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 1234
Hof van Cassatie 16 maart 2021

Straf – Motivering – Doelstellingen van de straftoemeting – Wijze waarop de straffen en maatregelen zullen worden uitgevoerd

met noot| p 1237
Hof van Cassatie 05 januari 2021

Voorlopige hechtenis – a) Onmiddellijke aanhouding – Politierechtbank – Hoger beroep – Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Bevoegde rechter – b) Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling – Onmiddellijke aanhouding door de politierechtbank – Hoger beroep – Uitspraak over het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling door de correctionele rechtbank in eerste en laatste aanleg

met noot| p 1237
Hof van Cassatie 29 december 2020

1. Bewijs – Strafzaken – Recht van de beklaagde om voor de bodemrechter bijkomende onderzoekshandelingen te vragen en getuigen te ondervragen – Verzoek tot het bevelen van een deskundigenonderzoek – Beoordeling door de rechter – 2. Deskundigenonderzoek – Strafzaken – Weigering van een deskundigenonderzoek door de strafrechter

met noot| p 1238
Raad van State 15 oktober 2021

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Onderwijs – Oriënteringsattest B – 1. Mandaat ad litem – Minderjarige – Geen optreden «in eigen naam» – Raadsman vermoed gemandateerd door handelingsbekwame persoon die hij beweert te vertegenwoordigen – Geen bewijs tegendeel – 2. Diligentie – Impact verzoek tot rechtsbijstand – Tussenkomst Bureau voor Juridische Bijstand doet verplichting tot diligent optreden niet teniet

met noot| p 1238
Hof van Beroep Brussel 28 juni 2021

Excepties – Borgstelling eisende vreemdeling – Amerikaanse onderdanen – Ongrondwettigheid – Scheiding der machten

met noot van - A. Reygaert| p 1239
Hof van Beroep Gent 29 maart 2019

1. Straf – Zwaarste straf – Criteria – Misdrijven die bestraft worden met eenzelfde maximumgevangenisstraf – Bepaling van de omvang van de bijkomende geldboete voor de beoordeling van de zwaarste straf – Geldboete die zoveel keer wordt toegepast als er slachtoffers zijn – 2. Huisvesting – Vlaamse Wooncode – Terbeschikkingstelling van een woning die niet voldoet aan de woonkwaliteitsnormen – Verzwarende omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt – Bestraffing – 3. Ontucht en prostitutie – Kamerverhuur met het oog op prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren – Bestraffing

met noot| p 1245
Ondernemingsrechtbank Leuven 23 maart 2021

Bank – Betaal- en kredietverrichtingen – Betalingstransactie – Phishing of smishing – Aansprakelijkheid van de betalingsaanbieder – Bieder – Kennis van onrechtmatig gebruik van het betaalinstrument

p 1246