Jaargang 85 nummer 39 van 28 mei 2022

Artikelen

Informatie over de rechtsmiddelen in de betekening: het Grondwettelijk Hof zet de wetgever aan het werk

A. Hendrickx|p 1530

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 10 februari 2022

Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Burgerlijke rechtspleging – Vermeldingen in exploot van betekening – Informatie over de rechtsmiddelen – Rechten van de mens – Recht op toegang tot de rechter

met noot| p 1541
Hof van Cassatie 03 februari 2022

Advocaat – Aansprakelijkheid – Gevolg – Rechterlijke veroordeling – Schade – Verlies van een kans van de cliënt om de veroordeling te vermijden – Vereiste van een reële kans

Conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 1541
Hof van Cassatie 27 januari 2022

Verjaring – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Vordering van de benadeelde tot betaling van de kosten die hij heeft gemaakt voor het herstel van de schade – Geen vrijwaring voor uitwinning – Geen nieuwe verjaringstermijn

met noot| p 1547
Hof van Cassatie 13 januari 2022

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Fout – Overtreding wettelijke of reglementaire bepaling

p 1548
Hof van Cassatie 10 januari 2022

Verjaring – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Aanvangspunt

p 1548
Hof van Cassatie 09 december 2021

Vennootschap – Naamloze vennootschap – Belangenconflictregeling – Nietigheid

met noot van - F. Parrein| p 1548
Hof van Cassatie 07 mei 2021

Bewarend beslag op onroerend goed – Overdracht van het goed waarop bewarend beslag werd gelegd – Niet-tegenstelbaarheid aan beslagleggende schuldeiser – Uitvoerend beslag op onroerend goed – Voortzetting beslag in geval van faillissement

p 1554
Hof van Cassatie 10 november 2020

Onopzettelijke doodslag – Oorzakelijk verband tussen het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid en de dood – Dood die niet het rechtstreekse gevolg is van het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 1555
Hof van Beroep Gent 28 april 2020

1. Ruimtelijke ordening – Stedenbouwkundige vergunning – Wegbeheerder die (deel van) plannen wijzigt na vergunning – Gevolg – 2. Onrechtmatige overheidsdaad – Fout – a) Machtsoverschrijding – Wegbeheerder die toegekende vergunning niet volledig conform heeft uitgevoerd – b) Niet-vergunningsplichtige aanpassing aan plannen – Omwonenden vooraf niet op de hoogte brengen

p 1559
Burgerlijke Rechtbank 30 maart 2020

Verjaring – a) Buitencontractuele aansprakelijkheid – Subrogatoire vordering van het ziekenfonds – Door benadeelde bewerkstelligde stuiting – Ten voordele van ziekenfonds – Voorwaarde – b) Stuiting – Dagvaarding voor het gerecht – Burgerlijke partijstelling voor strafrechter of onderzoeksrechter – Gelijkstelling – Einde – In kracht van gewijsde gegane beslissing die geding beëindigt

p 1563
Burgerlijke Rechtbank 17 februari 2020

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Schadebeperking – Geen algemene verplichting – Wel verplichting om redelijke maatregelen te nemen als dit de houding is van een normaal zorgvuldige en redelijke persoon

p 1565