Jaargang 85 nummer 40 van 04 juni 2022

Artikelen

Met verenigde krachten tegen COVID?

K. Lemmens|p 1570

Een gemeenrechtelijke regeling inzake onrechtmatige bedingen: (g)een valabel substituut voor de B2B-wet?

P. Cambie, R. Feltkamp|p 1571

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 11 maart 2021

Grondwettelijk Hof – Procedure – Rechtsplegingsvergoeding

met noot van - B. Van den Bergh| p 1587
Hof van Cassatie 10 februari 2022

Erfbelasting – Fictiebepaling artikel 2.7.1.0.6 VCF – Levensverzekeringscontract meerdere erflaters – Legaat belastbaar in de mate dat de begunstiging uitgaat van elke erflater

p 1591
Hof van Cassatie 20 januari 2022

Inkomstenbelastingen – Vennootschapsbelasting – Beroepskosten – Beroepskarakter uitgaven vennootschap – Geen vergelijkbaarheid met natuurlijke persoon

met noot| p 1591
Hof van Cassatie 16 december 2021

1. Vonnissen en arresten – Eindvonnis – Eindbeslissing – 2. Vonnissen en arresten – Uitputting van rechtsmacht – Toekenning van een provisionele vergoeding in een tussenvonnis – Geen beslissing over de verdere begroting van de vordering tot vergoeding

met noot| p 1592
Hof van Cassatie 25 november 2021

Onroerende voorheffing – Vrijstelling – Nationale domeingoederen – Belastingvrijdom van goederen van het openbaar domein

met noot| p 1592
Hof van Cassatie 02 september 2021

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Onsplitsbaar geschil – Taak van de appelrechter

p 1592
Hof van Cassatie 23 april 2021

Onteigening – Wederoverdracht – Gebrek aan begin van realisatie van het onteigeningsdoel – Vaststelling in feite – Verjaring van de vordering tot wederoverdracht

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 1592
Hof van Beroep Gent 08 juni 2021

Erfbelasting – Fictiebepaling artikel 11 W.Succ. – Bevoordeling erfgenaam – Latere verkoop onroerend goed – Bewijs – Bedekte bevoordeling – Evenredige vermindering – Werkelijk genot levenslang recht

p 1596
Hof van Beroep Gent 30 maart 2021

Erfbelasting – Patrimonium langstlevende – Niet-vereffende post-communautaire onverdeeldheid na overlijden eerststervende – Inschrijving rekeningen op naam – Tegenbewijs door erfgenamen – Bewijs vordering erfgenamen – Geen vermoeden van afstand van vordering door erfgenamen – Zakenrechtelijke aard vordering – Identificeerbaarheid – Persoonlijke aard vordering – Passief van de nalatenschap

met noot| p 1599
Vredegerecht Antwerpen 29 augustus 2019

Onbekwaamheid – Minderjarige(n) – Vrederechterlijke machtiging – Starten van een procedure in rechte

p 1604

Kanttekeningen

Het (eigen) initiatief inzake corrigerende maatregelen bij overheidsopdrachten. Het Hof van Justitie sluit de debatten. En opent nieuwe?

B. Gheysens, S. Maeyaert