Jaargang 86 nummer 2 van 10 september 2022

Artikelen

De EU treedt toe tot het Haags Executieverdrag 2019: een Europese boost voor mondiale justitiële samenwerking

J. Meeusen|p 42

Eeuwigdurende geheimhouding: een eeuwigdurend kwalificatieprobleem?

E. De Noyette|p 43

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 03 februari 2022

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Wegverkeer – Verkeersboeten – Beroep tegen het bevel tot betalen – Afstand – 2. Wegverkeer – Verkeersboeten – Beroep tegen het bevel tot betalen – Afstand

p 52
Hof van Cassatie 20 december 2021

Arbeidsongevallen – Fedris – Taak – Weigering bekrachtiging overeenkomst – Gevolgen

met noot| p 52
Hof van Cassatie 23 november 2021

Internering – Toepassingsgebied – Feiten die de fysieke of psychische integriteit van derden aantasten of bedreigen – Begrip – Gevaarlijkheid van de pleger – Forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek – Beoordeling van de internering op grond van een in een andere strafprocedure bevolen forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek

met noot| p 52
Hof van Cassatie 19 oktober 2021

1. Strafvordering – Burgerlijke rechtsvordering – Opzettelijke slagen en verwondingen – Definitieve veroordeling op strafgebied op grond van art. 399 Sw. – Uitputting van rechtsmacht – Onmogelijkheid tot herkwalificatie op burgerrechtelijk gebied op grond van art. 400 Sw. – 2. Slagen en verwondingen – Opzettelijk toebrengen – Verzwarende omstandigheden – Ziekte die niet ongeneeslijk lijkt – Periode van de ziekte

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 53
Hof van Cassatie 09 september 2021

Geheimhoudingsbeding – Overeenkomst van onbepaalde duur – Opzegging

met noot van - B. Insel| p 56
Hof van Cassatie 02 februari 2021

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Samenloop met verzet – Hoger beroep tegen een verstekvonnis waartegen verzet werd aangetekend dat ongedaan werd verklaard – Ontvankelijkheid van het hoger beroep

met conclusie van advocaat-generaal - A. Winants| p 60
Hof van Cassatie 16 december 2019

Onverschuldigde betaling – Sociale zekerheidsprestaties – Terugvordering – Ambtshalve – Inhouding op latere uitkeringen – Schuldvergelijking – Uitstel van betaling

met noot| p 65
Hof van Cassatie 02 december 2019

Werkloosheid – Werkloosheidsuitkeringen – Onverschuldigde betaling – Terugvordering – Bedrijfsvoorheffing

met noot| p 66
Raad van State 18 januari 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Kamer van volksvertegenwoordigers – Personeelslid – Proeftijd – Beëindiging proeftijd – Decreet van 20 juli 1831 «betreffende de eedaflegging bij de aanvang der grondwettelijke vertegenwoordigende monarchie» – Grondwettelijke eed niet afgelegd door evaluatoren – Belang bij het middel – Toepassingsgebied – Geen toepassing op administratief personeel van de wetgevende vergaderingen – Welzijnswet – Vertrouwenspersoon – Leidinggevende mag geen vertrouwenspersoon zijn

p 66
Hof van Beroep Gent 23 januari 2020

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Conventionele instaatstelling – Kalender – Wijziging – Wering van vorderingen en stukken – Redelijkheid – Staat van vereffening-verdeling – Bezwaren – Laattijdige (nieuwe) aanspraken

met noot| p 67
Arbeidshof Brussel 20 januari 2020

1. Arbeidsovereenkomst – Overmacht – Negatief advies Nationale Veiligheidsautoriteit – Weigering toegangsbadge luchthaven Zaventem door de FOD Mobiliteit en vervoer – Beëindiging van de overeenkomst – Ontslag – Kennelijk onredelijk ontslag – 2. Taalgebruik sociale zaken – Vlaams taaldecreet – Nietigheid – Benadeling van de werknemer – Ontslag

met noot| p 70
Arbeidsrechtbank 29 juni 2020

1. Burgerlijke rechtspleging – Schriftelijke behandeling van het geschil – COVID-19-virus – Pleidooien – 2. Vonnissen en arresten – Verbetering en uitlegging – 3. Sociale zekerheid – Bijdragen – Bijdragenopslagen en verwijlinteresten – Wettelijke intrestvoet

met noot| p 73
Arbeidsrechtbank 08 juni 2020

Beroepsziekte – Begrip – Lijst van de beroepsziekten – Blootstelling

met noot| p 73

Wetgeving in kort bestek

  • Voorrangs- en ordeningscriteria – Inschrijvingsrecht – Codex Secundair Onderwijs – Basisonderwijs – Brussel-Hoofdstad p 78
  • Scheepvaartdecreet p 78
  • Corona p 78
  • Voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten – Gebruik van financiële en andere informatie p 79
  • Vrijheidsstraffen van drie jaar of minder – Externe rechtspositie van veroordeelden – Uitstel van inwerkingtreding p 79
  • Nieuwe gemeentewet – Gemeenschapswacht – Private en bijzondere veiligheid p 79
  • Concessieovereenkomsten – Overheidsopdrachten p 79
  • Akten – Registratierecht – Recht op geschriften p 80