Jaargang 86 nummer 5 van 01 oktober 2022

Artikelen

Is zaterdag een werkdag?

H. Buyssens|p 162

Enkele praktische bedenkingen bij artikel 5.74 BW aangaande «wijziging van omstandigheden» in het nieuwe verbintenissenrecht

D. Rooses|p 163

Rechtspraak

Hof van Cassatie 12 mei 2022

1. Subsidies – Reder of viskweker – Rechtspersoon – Vennoten-bedrijfsleiders – Vereiste beroepsbekwaamheid – Beroepservaring – Daadwerkelijke ervaring – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Al dan niet in geld waardeerbare vordering – Vordering tot vergoeding ten belope van een provisioneel bedrag

met conclusie van de eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 175
Hof van Cassatie 17 maart 2022

Wet Betalingsachterstand – Interesten – Aanvangsdatum – Factuur – Tegenbewijs – Deskundigenonderzoek

p 178
Hof van Cassatie 24 februari 2022

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Berusting – Stilzwijgende berusting – Strikte interpretatie

met noot| p 178
Hof van Cassatie 03 februari 2022

1. Verjaring – Vordering van de advocaat tot betaling van zijn kosten en ereloon – Vijfjarige verjaringstermijn – Startpunt – Einde van de lastgeving – Vaststelling in feite – 2. Verjaring – Stuiting – Buitengerechtelijke ingebrekestelling – Voorwaarden – 3. Bewijs – Handelsverbintenissen – Gebrek aan protest van een brief of een aanspraakbevestiging – Vermoeden

p 179
Hof van Cassatie 13 januari 2022

Verjaring – burgerlijke zaken – Stuiting – Omvang – Vorderingen die virtueel inbegrepen zijn in de vordering die bij dagvaarding wordt ingeleid

p 179
Hof van Cassatie 18 november 2019

Burgerlijke rechtspleging – Rechtsingang – Termijnen – Sociale zekerheid – Socialezekerheidsinstelling – Beslissing – Kennisgeving – Beroep

met noot| p 179
Raad van State 25 februari 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Toepassing kortedebattenprocedure – Auditoraat bevindt het beroep onontvankelijk wegens kennelijk gebrek aan rechtsmacht – Beroep ingesteld door rechtspersoon – Onderzoek naar regelmatigheid van de beslissing om in rechte te treden in ieder geval vereist – Proceseconomische redenen volstaan niet om dat onderzoek niet te voeren – Onderzoek van de kwaliteit of hoedanigheid primeert op het onderzoek van de rechtsmacht – Heropening debat

met noot| p 180
Hof van Beroep Gent 21 september 2021

1. Huisvesting – Vlaamse Codex Wonen van 2021 – Minimale woningkwaliteitsnormen – Herhuisvesting – Terugvordering van de herhuisvestingskosten – 2. Vergoedende interest – Begrip

met noot van - T. Vandromme| p 180
Hof van Beroep Antwerpen 23 december 2020

Faillissement – Kwijtschelding – Derdenverzet – Toepasselijke regels – Gehele of gedeeltelijke weigering kwijtschelding – Kennelijk grove fouten die hebben bijgedragen tot het faillissement

p 193
Ondernemingsrechtbank Brussel 16 maart 2021

Marktpraktijken – Misbruik van economische afhankelijkheid – Weigering bankdiensten – Vordering tot staken

p 195