Jaargang 86 nummer 14 van 03 december 2022

Artikelen

Rechtspraak

Hof van Justitie 08 maart 2022

Europese Unie – Vrij verrichten van diensten – Terbeschikkingstelling van werknemers – Richtlijn 2014/67/EU – Artikel 20 – Sancties – Evenredigheid – Rechtstreekse werking – Voorrang

door - F. Van Reempts| p 522
Hof van Justitie 29 maart 2022

Europese Unie – Artikel 19, lid 1, VEU – Artikel 267 VWEU – Rechtsstaat – Rechterlijke onafhankelijkheid – Rechter die benoemd is ten tijde van een ondemocratisch regime – Ongrondwettigheid van de wet op basis waarvan de Nationale Raad voor de Rechtspraak is samengesteld – Mogelijkheid om dat rechterlijke orgaan aan te merken als onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke instantie

door - T.Y. Voets| p 524
Hof van Justitie 22 februari 2022

Europese Unie – Hof van Justitie – Grondwettelijke hoven – Roemenië – Rechtsstaat – Rechterlijke onafhankelijkheid – Voorrang van het Unierecht – Nationale identiteit – Constitutionele identiteit – Ultra vires – Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van rechters – Artikel 2 VEU – Artikel 4, lid 2, VEU – Artikel 19, lid 1 VEU – Artikel 267 VWEU

door - F. Fonteyn| p 526
Hof van Justitie 16 februari 2022

Europese Unie – Beroep tot nietigverklaring – Verordening 2020/2092 – Algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting – Rechtsstaat – Rechtsbasis

door - M. Chamon| p 529
Hof van Justitie 14 juli 2022

Europese Unie – Beroep tot nietigverklaring – Institutioneel recht – Instanties en organen van de Europese Unie – Bevoegdheid inzake de vaststelling van de plaats van de zetel – Ontvankelijkheid

door - M. Chamon| p 531
Hof van Justitie 07 september 2022

Europese Unie – Vrijheid van vestiging (art. 49 VWEU) – Wettelijke verplichting voor hogeronderwijsinstellingen om de officiële nationale taal te bevorderen en te ontwikkelen – Principiële verplichting hoger onderwijs uitsluitend in officiële nationale taal te verstrekken – Rechtvaardiging – Evenredigheid – Nationale identiteit (art. 4, lid 2, VEU)

door - S. Van der Jeught| p 533
Hof van Justitie 22 februari 2022

Europese Unie – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Procedures van overlevering tussen de lidstaten – Voorwaarden voor tenuitvoerlegging – Handvest Grondrechten – Artikel 47, tweede alinea – Tweestappentoets

door - F. Inghelbrecht| p 535
Hof van Justitie 10 februari 2022

Europese Unie – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid om kennis te nemen van een echtscheidingsverzoek – Art. 18 VWEU – Verordening (EG) nr. 2201/2003 (Brussel II bis) – Art. 3, lid 1, onder a), vijfde en zesde streepje – Verschil in de verblijfsduur die vereist is om de bevoegde rechter te bepalen – Onderscheid tussen een ingezetene die onderdaan van de lidstaat van het aangezochte gerecht is en een ingezetene die geen onderdaan van die lidstaat is – Geen discriminatie op grond van nationaliteit

door - J. Meeusen| p 537
Hof van Justitie 10 februari 2022

Europese Unie – Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst – Verordening (EG) nr. 593/2008 (Rome I) – Consumentenovereenkomsten – Keuze van het toepasselijke recht – Artikel 6, lid 4, onder c) – Uitsluiting van overeenkomsten die een zakelijk recht op een onroerend goed of de huur van een onroerend goed tot onderwerp hebben – Koopovereenkomst, met daarin begrepen een pacht- en dienstverleningsovereenkomst, voor bomen die zijn geplant met als enig doel deze voor winst te kappen

door - J. Schenk| p 540
Hof van Justitie 05 mei 2022

Europese Unie – Raamovereenkomst EVV, Unice en CEEP inzake deeltijdarbeid, opgenomen in de bijlage bij Richtlijn 97/81/EG – Beginsel van gelijke behandeling – Automatische vaste benoeming voorbehouden aan leden van het academisch personeel met een voltijdse onderwijsopdracht – Berekening van het percentage van een voltijdse opdracht dat een deeltijdse opdracht vertegenwoordigt

door - I. De Wilde, P. Foubert| p 543
Hof van Justitie 24 februari 2022

Europese Unie – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid – Richtlijn 79/7/EEG – Verbod van iedere discriminatie op grond van geslacht – Huishoudelijk personeel – Bescherming tegen werkloosheid – Uitsluiting – Bijzonder nadeel voor vrouwelijke werknemers – Legitieme doelstellingen van sociaal beleid – Evenredigheid

door - E. De Becker| p 544
Hof van Justitie 10 februari 2022

Europese Unie – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Verbod van discriminatie op grond van handicap – Ontslag van een werknemer die definitief niet langer in staat is om de essentiële taken van zijn functie te vervullen – Personeelslid in proeftijd – Redelijke aanpassingen – Verplichting tot aanstelling in een andere functie indien geen onevenredige belasting

door - D. Cuypers| p 547
Hof van Justitie 15 juli 2021

Europese Unie – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Verbod van discriminatie op grond van religie of overtuiging – Interne regel van een particuliere onderneming die het zichtbaar dragen van enig politiek, levensbeschouwelijk of religieus teken of het dragen van grote, opvallende politieke, levensbeschouwelijke of religieuze tekens op het werk verbiedt

door - D. Cuypers| p 549
Hof van Justitie 05 april 2022

Europese Unie – Externe vertegenwoordiging van de EU – Europese Commissie – Artikel 17 VEU – Internationale Maritieme Organisatie – AETR-beginsel – Complementariteitsbeginsel – Artikel 3, lid 2, VWEU

door - T. Verellen| p 551
Hof van Cassatie 09 maart 2021

Onderzoeksgerecht – Rechtsmiddelen – Beschikking van buitenvervolgingstelling voor bepaalde feiten en tot verwijzing naar het vonnisgerecht wegens andere feiten – Hoger beroep van het openbaar ministerie, beperkt tot de beschikking van verwijzing – Gevolgen

met noot| p 554
Hof van Cassatie 02 september 2022

Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Toepassing van het recht op de feiten

met noot| p 554
Hof van Beroep Antwerpen 11 februari 2020

1. Huwelijksvermogensrecht – Huwelijkscontract – Verblijvingsbeding tegen een vooraf forfaitair bepaald bedrag – Geldigheid – Gevolgen – 2. Erfrecht – Nalatenschap – Fiscale aangifte – Burgerrechtelijke gevolgen – Bewijs

p 555
Hof van Beroep Brussel 31 mei 2018

Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Diefstal verzekering motorrijtuig – Diefstal – Bewijslast – Bedrieglijk opzet

p 557
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 12 oktober 2021

Dwangsom – Verbeurte – Voorwaarden – Voorafgaande betekening van de dwangsomveroordeling – Doelstellingen – Beroepen dwangsomveroordeling – Bevestiging in hoger beroep – Gevolg – Betekening van beide beslissingen

p 559