Jaargang 87 nummer 1 van 02 september 2023

Artikelen

Nakende reorganisatie van de (gerechtelijke) reorganisatie

D. Mertens, E. Bogaerts|p 2

JustJudgment, het centraal register van beslissingen van de rechterlijk orde: een beknopte bespreking en analyse

M. Van der Haegen, J. Van Doninck|p 3

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 07 oktober 2021

1. Grondwet – Adoptie minderjarige – Intrekking en weigering toestemming adoptie door de biologische moeder – Recht op bescherming privé- en gezinsleven – Belang van het kind – 2. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Adoptie minderjarige – Voorwaarden – Toestemming door voogd, toeziend voogd, voogd ad hoc – Toestemming door ouders

met noot van - J. Deklerck| p 18
Hof van Cassatie 07 februari 2023

Straf – Verbeurdverklaring – a) Verplichte bijzondere verbeurdverklaring – Informaticasysteem – Gevolgen – b) Teruggave – Verbeurdverklaring van een informaticasysteem – Recht op privéleven en eigendomsrecht – Mogelijkheid tot teruggave van gegevens van het verbeurdverklaarde informaticasysteem – Voorwaarden – 2. Rechten van de Mens – a) Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Verbeurdverklaring van een volledige informaticasysteem – b) Eigendomsrecht – Verbeurdverklaring van een volledige informaticasysteem

p 29
Hof van Cassatie 31 januari 2023

Voorlopige hechtenis – Verzoekschrift tot invrijheidstelling – Per e-mailbericht naar de griffie verstuurd verzoekschrift

met noot| p 30
Hof van Cassatie 31 januari 2023

Informaticacriminaliteit – Informaticabedrog – Informaticasysteem – Begrip – Invoer van gegevens in een computerterminal voor het spelen van een door een gokinrichting aangeboden gokspel of weddenschap – Bedrieglijk ontduiken van de inzet

met noot| p 30
Hof van Cassatie 20 januari 2023

Burgerlijke rechtspleging – Heropening van het debat – Conclusie – Draagwijdte – Antwoordverplichting van de rechter

p 31
Hof van Cassatie 05 december 2022

Beslag en executie – Beslagrechter – Taak van de beslagrechter – Beoordeling van de regelmatigheid en rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging – Actualiteit van de titel – Becijfering

p 31
Raad van State 22 december 2022

Beroep tot nietigverklaring – Overheidsopdrachten – Inhouse-opdracht – Openbaarheid van bestuur – Economische, commerciële en financiële belangen – Weigering openbaarmaking – Eenheidsprijzen

p 31
Hof van Beroep Antwerpen 13 december 2022

Straf – Strafzaken – Verbeurdverklaring – Rechten van derden – Toewijzing aan de burgerlijke partij – Zaken die hebben gediend of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf

met noot| p 32

Kanttekeningen

«Tussen demagogie en hypocrisie» – Same as it ever was? Bij de memoires van Marc Bossuyt, de eerste commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

D. Vanheule

Wetgeving in kort bestek

 • Kamer van volksvertegenwoordigers – Burgerpanels – Gemengde commissies – Loting van natuurlijke personen p 34
 • Secundair onderwijs – Hybride onderwijs p 34
 • Gezinnen waarvan de leden tot een scheiding werden gedwongen – Opnieuw samenstellen – Toegang tot de archieven p 34
 • Nationaal drugscommissariaat – Oprichting – Samenstelling – Opdrachten p 34
 • Informatierecht voor slachtoffers – Voorlopige hechtenis p 35
 • Verkiezingen p 35
 • Bestuursrechters – Rechtspositieregeling – Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen – Vlaamse bestuursrechtscolleges – Rechtspleging – Organisatie – Codex Hoger Onderwijs p 35
 • Vreemdelingen – Inreis-uitreissysteem p 36
 • Opzegging door de werknemer – Opzeggingstermijnen – Carenzdag – Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden p 36
 • Vervangingsovereenkomsten – Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde duur – Beperking van de duur – Arbeidsovereenkomsten p 36
 • Koopkrachtpremie p 36