Jaargang 87 nummer 7 van 14 oktober 2023

Artikelen

Wordt verwacht: de advocaat-bediende

T. Van de Calseyde|p 242

Capita selecta rechtspraak Raad van State inzake rechtsbescherming tegen de overheid 2021-22

F. Eggermont|p 243

Rechtspraak

Hof van Cassatie 07 september 2023

Bewijs – Burgerlijke zaken – Begin van schriftelijk bewijs – Aanvulling met externe bewijsmiddelen

p 260
Hof van Cassatie 24 maart 2023

Belasting over de toegevoegde waarde – Artikel 6 EVRM – Strafsanctie – Interest – Evenredigheidsbeginsel

p 260
Hof van Cassatie 20 december 2022

Strafvordering – Heropening van de rechtspleging na veroordelend arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – a) Beslissingen waarvan de heropening kan worden gevraagd – Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – b) Voorwaarden – Blijvend ondervinden van zeer ernstige nadelige gevolgen die slechts door een heropening kunnen worden hersteld – Opschorting van de uitspraak van de veroordeling

met conclusie van advocaat-generaal - A. Winants| p 260
Hof van Cassatie 06 december 2022

1. Recht van verdediging – Bijstand van een advocaat – Recht dat in personam geldt – Belastende verklaringen door een medebeklaagde zonder de bijstand van een raadsman –Verweer van de medebeklaagde tegen de belastende verklaringen – a) Onbetrouwbaarheid van de verklaringen afgelegd onder ongeoorloofde druk – b) Taak van de rechter – 2. Strafvordering – Heropening van de rechtspleging na veroordelend arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Strafprocedure die volgens het EHRM in zijn geheel beschouwd niet eerlijk is verlopen – Gevolgen van de heropening van de rechtspleging – Intrekking van een eerder cassatie-arrest en herbeoordeling van het cassatieberoep

met conclusie van advocaat-generaal - A. Winants| p 267
Hof van Cassatie 07 oktober 2022

Verzekering – Verkeersongeval – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling voor de zwakke weggebruiker – Uitsluiting van slachtoffers – Begrip het ongeval en zijn gevolgen hebben gewild – Artikel 29bis, § 1, zesde lid WAM-wet

p 274
Hof van Cassatie 17 maart 2022

1. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Verlies van een kans – Voorwerp van de vordering – Beschikkingsbeginsel – Recht van verdediging – 2. Verzekering – Dekking van het risico – Uitsluiting – Bewijslast

p 274
Hof van Cassatie 11 juni 2021

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijslast – Ongerechtvaardigde verrijking – Ontbreken van iedere rechtsgrond – Verplichting tot loyale medewerking aan de bewijsvoering

met noot WV| p 274
Raad van State 31 januari 2023

Beroep tot nietigverklaring – Leefmilieu – Mestdecreet – Ontheffing – Administratieve rechtshandeling

p 275
Hof van Beroep Antwerpen 18 april 2023

Bewijs – Burgerlijke zaken – Buitengerechtelijke bekentenis – Bewijswaarde – Medewerkingsplicht

p 276
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 20 december 2022

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bekentenis – Bewijsmiddelen – Begin van schriftelijk bewijs – Vermoedens

p 278