Jaargang 87 nummer 9 van 28 oktober 2023

Artikelen

Zoveelste veroordeling van België voor gerechtelijke achterstand in Brussel

S. Dethier|p 322

De buitengerechtelijke en gerechtelijke bemiddeling in fiscale zaken

W. Meuwissen|p 323

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 25 mei 2023

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Adoptie – Stiefouderadoptie – Nieuwe adoptie – Onmogelijkheid van adoptie door de andere stiefouder – 2. Adoptie – Stiefouderadoptie – Nieuwe adoptie – Onmogelijkheid van adoptie door de andere stiefouder

met noot| p 335
Hof van Cassatie 05 juni 2023

1. Burgerlijke rechtspleging – Onsplitsbaarheid – Vorderingen tot actualisering dan wel aanpassing van de ruimtelijke bestemming van een grond – 2. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Voorwaarden – Belangenschade – Onsplitsbaar geschil – Tegen andere partij ingewilligde vordering

p 335
Hof van Cassatie 26 mei 2023

Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Partijautonomie – Vordering tot schadevergoeding in vreemde munt – Omrekening in euro – Ambtshalve wijziging van het tijdstip van omzetting van de vreemde munt in euro

p 335
Hof van Cassatie 05 mei 2023

Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vraag – Uitzondering artikel 26, § 2, tweede lid, 2° Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Vraag of beroep met een identiek voorwerp

met conclusie van advocaat-generaal - S. Ravyse| p 336
Hof van Cassatie 31 maart 2023

Vennootschap – Naamloze vennootschap – Geschillenregeling – Peildatum

met noot - F. Parrein| p 339
Hof van Cassatie 20 december 2022

1. Strafvordering – Overtuigingsstukken – a) Inzagerecht – Geen recht op kopiename – b) Recht van verdediging – Beoordeling door de rechter – 2. Hof van assisen – Overtuigingsstukken – Inzagerecht – Geen recht op kopiename – Recht van verdediging – 3. Recht van verdediging –Mogelijkheid van tegenspraak – Overtuigingsstukken – 4. Deskundigenonderzoek – Strafzaken – Onpartijdigheid van de deskundige – Beoordeling door de rechter – 5. Strafvordering – Redelijke termijn – Gevolgen voor de straftoemeting – Beoordeling door het hof van assisen – a) Aanvoering van een redelijketermijnverweer – b) Debat over de schuld – 6. Hof van assisen – Rechtspleging – Redelijketermijnverweer – a) Debat over de straf – b) Debat over de schuld

met noot| p 346
Raad van State 31 mei 2023

Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Mededingingsbeginsel – Uitsluiting uit de toepassingssfeer van de wet overheidsopdrachten 2016 – Defensie en veiligheid – Begrip «essentiële veiligheidsbelangen» – Haven van Antwerpen – Levering scanners – Poolse onderneming – Chinees aandeelhouderschap – Verplichte samenwerking met Chinese veiligheidsdiensten

p 346
Raad van State 20 maart 2023

Beroep tot nietigverklaring – Openbaarheid van bestuur – Rechtsmacht – Gelijktijdige procedure voor de justitiële rechter – Gerechtelijk Wetboek – Mogelijkheid voor de justitiële rechter om voorlegging stuk te bevelen – Toepassing openbaarheidsregels en inmenging in geding voor justitiële rechter

met noot| p 347
Hof van Beroep Gent 20 maart 2023

Energiefraude – Groenestroomcertificaten – Verbod van terugwerkende kracht – Rechtszekerheidsbeginsel

p 347
Hof van Beroep Gent 16 juni 2020

Goederenrecht – Roerend en onroerend – Onroerend door bestemming – Onroerend door incorporatie – Cultuurgoed – Monument

p 352
Burgerlijke Rechtbank Brussel 21 juni 2023

Milieu – Milieustakingsvordering – Nitraatconcentraties – Mestactieplannen – Nitraatrichtlijn – Onvoldoende verbetering kwaliteit grond- en oppervlaktewater – Noodzaak om bijkomende maatregelen te nemen – MAP7 mag niet worden afgewacht

p 356