Jaargang 87 nummer 11 van 11 november 2023

Artikelen

Aanpassing van de geslachtsregistratie: eenmaal, andermaal ...

I. Boone|p 402

Warmtenetten en privaatrecht: een (mis)match?

M. Reynebeau|p 403

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 21 september 2023

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Rechten van de patiënt – Gevaar voor besmetting – Recht om een behandeling te weigeren

p 420
Hof van Cassatie 26 mei 2023

Overeenkomst – Reiscontract – Reisovereenkomst – Precontractuele verhoudingen – Rechten en verplichtingen van partijen

met noot| p 420
Hof van Cassatie 07 april 2023

Concessie van alleenverkoop – Verordening 593/2008 (Rome I), artikel 9.1 – Wetboek van Economisch Recht, artikel X.39 – Arbitrage

met conclusie van advocaat-generaal - E. Herregodts| p 420
Hof van Cassatie 17 maart 2023

Verjaring – Stuiting – Buitengerechtelijke ingebrekestelling – Identificatie van de schuldenaar – Miskenning van de verificatieplicht – Gevolgen

met conclusie van advocaat-generaal met opdracht - M. Deconynck| p 426
Raad van State 14 februari 2023

Beroep tot nietigverklaring – Benoeming tot gouverneur – Objectieve benoemingsprocedure – 1. Stopzetting – Geen vereiste om aangevatte procedure te beëindigen – Motiveringsplicht bij vroegtijdige beëindiging – Verschillende dragende motieven – Vereiste om ieder motief afzonderlijk te bestrijden – 2. Middel uitsluitend gericht tegen de regelmatigheid van de procedure voor de Raad van State – Geen verband met wettigheid bestreden beslissing

p 428
Hof van Beroep Antwerpen 02 mei 2023

1. Handelstussenpersonen – Agentuur – Commissie – Stortingen door de principaal in het kader van een collectieve verzekering – 2. Handelstussenpersonen – Agentuur – Verjaring – 3. Handelstussenpersonen – Agentuur – Commissie – Verval van het recht op commissie

p 429
Hof van Beroep Antwerpen 27 maart 2023

Faillissement – Kwijtschelding – Bevrijding van de wettelijk samenwonende partner van de gefailleerde – Schulden waarvan de wettelijk samenwonende partner wordt bevrijd

p 433
Hof van Beroep Antwerpen 22 november 2022

Huwelijksvermogensrecht – Gemeenschappelijke schuld – Sociale zekerheidsbijdragen – Executie – Uitvoerend beslag – Bevoegdheid van de beslagrechter

p 434
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Brugge 22 november 2022

Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord – Schuldeiser in de opschorting – Verzoek tot verlenging van de opschorting – Zich gedragen naar de wijsheid van de rechter – Betwisting van het bedrag of de hoedanigheid van een schuldvordering in de opschorting – Vervaltermijn

p 435

Kanttekeningen

De terechte afschaffing van het samenloopverbod en de leer van de quasi-immuniteit van de hulppersoon: ander en beter

I. Samoy, S. Van Eekert