Jaargang 87 nummer 38 van 18 mei 2024

Artikelen

Wijziging van de wet precontractuele informatie (franchising)

D. Mertens, S. Deckers|p 1482

De militaire opeisingen: een vergeten procedé

R. Gerits|p 1483

Rechtspraak

Hof van Cassatie 15 februari 2024

Afstamming – Moederschap – Vordering tot betwisting moederschap – Ontvankelijkheid – Termijn – Verenigbaarheid met het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven

met noot| p 1499
Hof van Cassatie 29 februari 2024

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Belang – Vordering tot schadevergoeding wegens beweerde wanprestatie bij een verkoopovereenkomst – Doorverkoop van het goed aan een derde

met noot| p 1499
Hof van Cassatie 22 februari 2024

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – In geld waardeerbare vordering – Vordering die strekt tot terugbetaling van beweerdelijk onterecht betaalde belastingbedragen

met noot| p 1499
Hof van Cassatie 22 februari 2024

Belasting op de toegevoegde waarde – Vrijstelling – Verhuur van onroerende goederen – Passieve activiteit – Strikte interpretatie

p 1500
Hof van Cassatie 15 februari 2024

1. Alimentatie – Echtscheiding – Opheffing of vermindering – Procedure – Verzoekschrift op tegenspraak – Oproeping via de griffie – Proceshandeling – Gebrek aan voeging van het verzoekschrift – miskenning van een vormvereiste – Gevolg – Nietigheidsleer – 2. Alimentatie – Echtscheiding – Opheffing of vermindering – Resultaat van de vereffening-verdeling

met noot| p 1500
Hof van Cassatie 15 februari 2024

Alimentatie – Ouders tegenover kind – Vermelding en verwerking van de wettelijk vooropgestelde parameters – Taak van de familierechter – Becijfering van de bijdrage in natura ingevolge de verblijfsregeling – Verwerking van de sociale toelagen en fiscale voordelen

met noot| p 1502
Hof van Cassatie 26 september 2023

Strafvordering – a) Bevoegdheid – Niet regelmatig aanhangig gemaakte strafvordering – b) Rechtstreekse dagvaarding – Burgerlijke partij – Als misdaad omschreven feit – c) Samenhang – Rechtstreekse dagvaarding door een burgerlijke partij voor een wanbedrijf en een misdaad – Regelmatige aanhangigmaking van het wanbedrijf

met noot| p 1503
Hof van Cassatie 19 september 2023

1. Voorlopige hechtenis – Onmiddellijke aanhouding – Eenheid met de veroordelende beslissing – Ongedaan verzet – Gevolg – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Ongedaanverklaring – Gevolg voor de onmiddellijke aanhouding

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 1504
Hof van Cassatie 30 mei 2023

Straf – Verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Verbeurdverklaring bij equivalent – Toerekening van verbeurdverklaarde vervangingsgoederen – Bepaling van de geldwaarde van de vervangingsgoederen

met noot| p 1506
Hof van Cassatie 7 juni 2021

Verkeersongeval – Motorrijtuigen – Geen bewijs mogelijk van aansprakelijke bestuurder – Artikel 19bis-11, § 2 WAM-wet – Eigenaar betrokken motorrijtuig – Benadeelde persoon niet beperkt tot het onschuldige slachtoffer

p 1506
Raad van State 1 december 2023

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Milieu – Ruimtelijke ordening – Gecoro – Lidmaatschap van een vertegenwoordiger van een natuurvereniging – Verdediging collectief belang – Belangenvermenging – Onpartijdigheid

p 1507
Hof van Beroep Antwerpen 10 oktober 2023

Erfrecht – Heling – Informatieplicht van erfgenamen – Positieve meldingsplicht bij de afwikkeling van nalatenschapsvermogen – Verzwijging van relevante elementen

p 1512
Hof van Beroep Antwerpen 25 juli 2023

Testament – Algemeen legaat – Interpretatie – Legaat voor het grootste beschikbare deel – Geen reservataire erfgenamen – Broer en zus

p 1514
Burgerlijke Rechtbank Brussel 27 maart 2024

Gift - Nalatenschap – Eigendom – Onverdeeldheid – Vrijwillige onverdeeldheid – Verval van oorzaak – Gevolg – Uitonverdeeldheidtreding – Rekening en verantwoording omtrent gevoerde beheer door een van de deelgenoten tijdens de vrijwillige onverdeeldheid

met noot| p 1517