Jaargang 87 nummer 41 van 08 juni 2024

Artikelen

Het nieuw Burgerlijk Wetboek: stand van zaken aan het einde van de legislatuur

V. Sagaert, P. Wéry|p 1602

Rechtspraak

Hof van Justitie 20 februari 2024

Europese Unie – Sociaal beleid – Richtlijn 1999/70/EG – Door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd – Non-discriminatiebeginsel – Ongelijke behandeling bij ontslag – Rechterlijke toetsing – Artikel 47 van het Handvest Grondrechten van de Europese Unie

door - F. Van Reempts| p 1603
Hof van Justitie 09 november 2023

Europese Unie – Sociaal beleid – Organisatie van de arbeidstijd – Artikel 7 Richtlijn 2003/88/EG – Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon – Overdracht van het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon bij langdurig ziekteverlof – Artikel 31, tweede lid, Handvest Grondrechten

door - F. Van Reempts| p 1605
Hof van Justitie 09 januari 2024

Europese Unie – Prejudiciële verwijzing – Artikel 267 VWEU – Onafhankelijkheid van de rechters – Noodzaak van de gevraagde uitlegging om de verwijzende rechter in staat te stellen zijn vonnis te wijzen – Voorwaarden voor de benoeming van gewone rechters – Niet-ontvankelijkheid van de verzoeken om een prejudiciële beslissing

door - S. Moeyersoms| p 1608
Hof van Justitie 21 december 2023

Europese Unie – Prejudiciële verwijzing – Rechtsstaat – Begrip «rechterlijke instantie» – Prejudiciële beslissing van een nationale rechterlijke instantie – «Rechterlijke instantie» in de zin van art. 267 VWEU, ongeacht de concrete samenstelling – Het beginsel van onafhankelijkheid van de rechter – Ontvankelijkheid van een verzoek tot prejudiciële vraag – Art. 267 VWEU – Art. 19, lid 1, tweede alinea, VEU – Art. 47 Handvest Grondrechten van de Europese Unie

door - F. Fonteyn| p 1609
Hof van Justitie 07 december 2023

Europese Unie – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Richtlijn 2000/78/EG – Discriminatie op grond van leeftijd – VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap – Artikel 19 – Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de samenleving – Art. 26 Handvest Grondrechten van de Europese Unie – Maatschappelijke en beroepsintegratie van personen met een handicap – Persoonlijke assistentiediensten – Kennisgeving van een vacature met een minimum- en een maximumleeftijd – Rechtvaardiging

door - D. Cuypers| p 1612
Hof van Justitie 28 november 2023

Europese Unie – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Verbod van discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging – Publieke sector – Arbeidsreglement van een overheidsdienst – Verbod op zichtbare levensbeschouwelijke of religieuze tekens – Islamitische hoofddoek – Vereiste van exclusieve neutraliteit in het contact met het publiek, de hiërarchie en collega’s

door - D. Cuypers| p 1613
Hof van Justitie 13 juli 2023

Europese Unie – Screening indirecte buitenlandse investeringen – Verordening 2019/452 – Gronden tot rechtvaardiging van belemmeringen van de vrijheid van vestiging – Investeerders uit EU-lidstaten die (indirect) gecontroleerd worden door een rechtspersoon uit een derde land

door - I. Claessens| p 1615
Hof van Justitie 16 januari 2024

Europese Unie – Richtlijn 2011/95/EU – Status van vluchteling – Subsidiaire bescherming – Gronden van vervolging – Behoren tot een bepaalde sociale groep – Daden van vervolging – Gendergerelateerd geweld – Geweld tegen vrouwen – Huiselijk geweld – Eergerelateerd misdrijf – Niet-overheidsactoren – Verband tussen de gronden van vervolging en de daden van vervolging – Verband tussen de gronden van vervolging en het ontbreken van bescherming tegen dergelijke daden – Ernstige schade – Verdrag van Istanbul – CEDAW

door - M. Verrelst| p 1619
Hof van Justitie 21 december 2023

Europese Unie – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Procedures van overlevering tussen de lidstaten – Redenen voor weigering of uitstel van overlevering – Eerbiediging van privé- en gezinsleven – Rechten van het kind – Moeders die samenwonen met minderjarige kinderen

door - F. Inghelbrecht| p 1621
Hof van Justitie 14 september 2023

Europese Unie – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 593/2008 (Rome I) – Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst – Werkingssfeer – Overeenkomsten betreffende het gebruik in deeltijd van onroerend goed – Rechtsvordering strekkende tot nietigverklaring van die overeenkomsten – Partijen die onderdaan zijn van het Verenigd Koninkrijk – Rechtskeuze – Artikel 3 – Rechtskeuze door partijen – Artikel 4, eerste lid, onder b) en c) – Recht dat bij gebreke van een rechtskeuze door de partijen toepasselijk is – Artikel 6 – Consumentenovereenkomsten – Grenzen

door - J. Schenk| p 1624
Grondwettelijk Hof 01 februari 2024

Vennootschap – Bijzondere verjaringstermijn – Rechtsvorderingen tegen vennoten – Absoluut karakter – Niet bestaanbaar met de art. 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met art. 6, lid 1 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens

met noot| p 1627
Hof van Cassatie 18 april 2024

Kort geding – Taak van de rechter – Urgentie – Oordeel naar schijn van recht

met noot| p 1627
Hof van Cassatie 11 april 2024

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Tarief – Al dan niet in geld waardeerbare vordering – Voorwerp van de vordering – Inzet van het geschil

met noot| p 1629
Raad van State 25 januari 2024

Cassatie – Raad voor Vergunningsbetwistingen – 1. Korte debatten – Procedurebesluit – Art. 6 EVRM – 2. Ruimtelijke ordening – VCRO – Vergunningregister – Vermoeden van vergunning – Actieve onderzoeksplicht van een gemeente

p 1630
Hof van Beroep Antwerpen 20 februari 2024

Vereffening en verdeling – Dading – Dwaling – Voorwerp van het geschil versus voorwerp van de dading

p 1633
Hof van Beroep Antwerpen 29 januari 2024

Burgerlijke rechtspleging – Procedure op eenzijdig verzoekschrift – Volstrekte noodzakelijkheid – Betekening en kennisgeving – Zeeschip – Betekening aan kapitein

p 1634
Hof van Beroep Antwerpen 16 mei 2023

Vereffening en verdeling – Procedure – Tussentijse bezwaren – dwangsomveroordeling tot overlegging van stukken – Hoger beroep tegen het vonnis op tussengeschil – Behoud van rechtsmacht van de eerstelijns-vereffeningsrechter tot aanpassing van de dwangsom

p 1638