Vennootschapsbelasting - Vrijstelling - Premies voor werkgelegenheidssteun - Gewestelijke premies - Federale premies

In arrest nr. 65/2016 van 11 mei 2016 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat art. 193bis, ยง 1, eerste lid WIB 1992 art. 10, 11 en 172 Gw. niet schendt. Het is dus niet discriminerend dat de wetgever het niet opportuun heeft geacht te voorzien in een belastingvrijstelling voor de door de federale overheid toegekende premies voor werkgelegenheidssteun, terwijl de voormelde bepaling voorziet in een belastingvrijstelling voor de gewestelijke tewerkstellingspremies en beroepsoverstappremies.

p 1598 | 65/2016 | | Grondwettelijk Hof