Jaargang 79 nummer 40 van 04 juni 2016

Artikelen

De algemene verordening gegevensbescherming

A. Van de Meulebroucke|p 1562

Potpourri II: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op vlak van strafprocesrecht

J. Meese|p 1563

De advocaat als performante viertrapsraket in vijf dimensies

M. Warson|p 1574

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 24 maart 2016

1. Grondwet - Gelijkheid en niet-discriminatie - Beslag en executie - Beslag op roerend goed - Goederen nodig voor de uitoefening van het beroep - Natuurlijke persoon - Menselijke waardigheid - 2. Beslag en executie - Beslag op roerend goed - Goederen nodig voor de uitoefening van het beroep - Natuurlijke persoon - Menselijke waardigheid

p 1582
Hof van Cassatie 25 juni 2015

Marktpraktijken - Vordering tot staken - Ontbreken van elk risico op herhaling

p 1582
Hof van Cassatie 15 juni 2015

Burgerlijke rechtspleging - Hervatting van het geding - Vennootschap in vereffening - Overdracht van schuldvordering - Gedinghervatting door de overnemer - Afsluiting van de vereffening - Gevolg - Geen afstand van geding

p 1582
Hof van Cassatie 06 maart 2015

Bewijs - Burgerlijke zaken - Onrechtmatig verkregen bewijs - Verband tussen onrechtmatig bewijs en nieuwe onderzoeksmaatregel

met noot| p 1582
Hof van Cassatie 23 februari 2015

Beslag en executie - Voorlopige tenuitvoerlegging - Uitvoering op grond van een in kracht van gewijsde gegane beslissing - Vernietiging ingevolge een cassatieberoep - Gevolg - Terugbetaling door de schuldeiser - Onverschuldigde betaling - Goede trouw - Interesten - Datum van het cassatiearrest

met noot| p 1583
Raad van State 26 januari 2016

Raad van State - Rechtspleging - Kostenregeling - Rolrecht - Betaling - a) Termijn van acht dagen om rekening te crediteren - Recht op toegang tot de rechter - b) Reglementair besluit - Gedeeltelijke vernietiging - Voorwaarden

p 1583
Raad van State 26 januari 2016

Raad van State - Rechtspleging - Kostenregeling - Rolrecht - Betaling - Termijn - Tot aan de sluiting van het debat

p 1584
Raad van State 29 december 2015

Raad van State - Beroep tot nietigverklaring - Tuchtprocedure - Bewijs - Gebruik van beweerd onrechtmatig verkregen bewijs als stavingsstuk - Professionele e-mailberichten verstuurd van privéadres - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

p 1584
Raad van State 03 december 2015

Raad van State - Beroep tot nietigverklaring - Administratief dossier - Neerlegging in een andere zaak - Voldaan aan verplichting tot neerlegging

p 1584
Gent 05 februari 2015

Nationaliteit - Nationaliteitsverklaring - Gewichtige feiten eigen aan de persoon - Bezit van verboden wapens, domiciliefraude en veelvuldige en ernstige verkeersovertredingen

p 1585
Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie 03 juni 2015

Openbaarheid van bestuur - Openbaarheid van bestuursdocumenten - a) Ontvankelijkheid van het beroep ratione temporis - Niet vermelden van de beroepsmogelijkheid en de beroepsmodaliteiten - Gevolg - b) Bestuursdocument - Begrip - Stukken uit een strafdossier - c) Uitzonderingen - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Gedeeltelijke openbaarmaking - Bestuursdocumenten uitsluitend opgesteld ten behoeve van de strafvordering of de vordering van een administratieve sanctie - Finaliteit

met noot van - I. Opdebeek, L. Todts| p 1586
Arrondissementsrechtbank Antwerpen 14 oktober 2014

Bevoegdheid en aanleg - Materiële bevoegdheid - Politierechtbank - Verkeersongeval - Begrip - Opzettelijke daad - Gevolg

p 1594

Wetgeving in kort bestek

 • Katten - Registratie - Identificatie p 1595
 • Tabaksproducten - Elektronische sigaretten - Handel - Fabriceren p 1595
 • Gerechtelijke stage - Gerechtelijk Wetboek p 1595
 • Vlaamse openbare statistieken p 1595
 • Toeristische logies p 1595
 • Staten zonder of met een lage belasting - Lijst p 1596
 • Personen met hemochromatose - Bloeddonatie - Altruïstisch karakter - Erkenning - Bloed en bloedderivaten - Menselijke oorsprong p 1596
 • Slachten - Doden - Dieren - Bescherming p 1596
 • Centraal Strafregister - Openbare besturen - Toegang p 1596
 • Loon - Overdracht - Procedure - Vereenvoudiging p 1596
 • Lage-emissiezones p 1596
 • Werkzoekenden - Stages p 1596
 • Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen - Toezicht - Statuut p 1597
 • Adoptie - Voorbereiding - Binnenlandse adoptie - Inzage - Nazorg - Bemiddeling p 1597
 • Rechtspersonen - Administratieve boetes p 1597
 • Verpleegkunde - Beoefenaren - Kwalificatievereisten - Handelingen - Verstrekkingen - Lijst - Wijze van uitvoering p 1597
 • Zware voertuigen - Wegfiscaliteit p 1597

Boeken

Vers une «dématérialisation» des droits fondamentaux? Convergence des droits fondamentaux dans une protection fragmentée, à la lumière du raisonnement du juge constitutionnel belge

door M. Bossuyt| p 1598