Belastingen - Turteltaks - Vordering tot schorsing - Louter financieel nadeel

Met arrest nr. 70/2016 van 11 mei 2016 verwerpt het Grondwettelijk Hof de vordering tot schorsing van art. 128 tot 134 en van art. 135, 18°, van het Vlaamse decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, die een heffing op afnamepunten van elektriciteit invoeren (de zogenaamde Turteltaks). Het door de verzoekende partij aangevoerde nadeel kan niet als ernstig en moeilijk te herstellen worden beschouwd, aangezien het een financieel nadeel betreft dat kan worden hersteld in geval van de vernietiging van de bestreden maatregelen. Over de grond van de zaak heeft het Hof nog geen uitspraak gedaan.

p 1598 | 70/2016 | | Grondwettelijk Hof