Gemeenten – Financiering – Gemeentefonds – Investeringsfonds – Verdeelsleutel

Met twee arresten van 4 oktober verwerpt het Grondwettelijk Hof de beroepen tot vernietiging, ingesteld door een twintigtal gemeenten, tegen de decreten van 2 en 23 december 2016 die respectievelijk het Gemeentefonds (arrest nr. 121/2018) en het Investeringsfonds (arrest nr. 120/2018) over de gemeenten verdelen. Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie geldt ook t.a.v. steden en gemeenten, maar inzake de financiering en subsidiƫring van de steden en gemeenten beschikt de decreetgever over een ruime beoordelingsvrijheid. De door de decreetgever gebruikte verdeelsleutels worden niet kennelijk onredelijk geacht. Die vaststelling ontslaat de decreetgever evenwel niet van de verplichting, zo preciseert het Hof in het eerstgenoemde arrest, om bij een toekomstige verdeling van financiƫle middelen onder de gemeenten rekening te houden met de actualiteitswaarde van de door hem in aanmerking genomen gegevens.

p 840 | 120/2018 | | Grondwettelijk Hof