Jaargang 82 nummer 21 van 19 januari 2019

Artikelen

Michel II en de vertrouwenskwestie

P. Popelier|p 802

Familie in het straf- en strafprocesrecht: afbrokkelende hoeksteen van de samenleving?

G. Marlier|p 803

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 28 juni 2018

1. Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Burgerlijke rechtspleging – Kosten van het geding – Nutteloze kosten – Motiveringsplicht – Recht op tegenspraak – Invordering van onbetwiste geldschulden – 2. Gerechtskosten – Verwijzing – Nutteloze kosten – Motiveringsplicht – Recht op tegenspraak – Invordering van onbetwiste geldschulden

met noot| p 815
Hof van Cassatie 22 mei 2018

Probatie, opschorting en uitstel – Algemeen – Probatie-uitstel – Probatievoorwaarden – Verplichting tot het volgen van een opleiding – Vereiste van een hoofdstraf die volledig met uitstel wordt opgelegd

met noot| p 815
Hof van Cassatie 16 april 2018

Arbeidsovereenkomst – Dringende reden – Feiten – Ernstige tekortkomingen – Begrip – Vroegere feiten als verzwarende omstandigheid – In aanmerking te nemen ter beoordeling van de ernst van de tekortkomingen die als dringende reden worden aangevoerd – Voorwaarde – Termijn

met noot| p 815
Hof van Cassatie 12 maart 2018

Ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming – Beschermde werknemer – Economische en technische reden – Rechterlijke controle door arbeidsgerecht – Volle rechtsmacht – Geen beoordeling van de opportuniteit van de beslissing van de werkgever

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 816
Hof van Cassatie 28 november 2014

Rechten van de mens – Recht op vrijheid van meningsuiting – Beperkingen – Vereiste van dwingende sociale noodwendigheid – Evenredigheid tussen het aangewende middel en het beoogde doel – Relevante en toereikende motieven – Afweging tegenover de andere grondrechten bedoeld in art. 10.2 EVRM

met noot van - Y. Benfquih, W. Vandenhole| p 818
Raad van State 06 september 2018

Onderwijs – Rechtsbescherming – Inzage leerlingendossier – Geanonimiseerde resultaten van andere leerlingen geen deel van eigen leerlingendossier – Verzoek tot inzage geanonimiseerde resultaten te beschouwen als openbaarheidsverzoek – Verplichting tot uitputting administratieve beroepsmogelijkheid bepaald in openbaarheidsdecreet

p 823
Arbeidshof Gent 12 maart 2018

Arbeidsovereenkomst – Loopbaanonderbreking – Tijdskrediet – Oudere werknemers – Verminderde arbeidsprestaties – Vervangingsovereenkomst – Duur

p 823
Arbeidshof Brussel 02 februari 2018

1. Arbeidsovereenkomst – Verjaring – Stuiting – 2. Verjaring – Stuiting – Aangetekende brief – Door werknemer aan vakorganisatie gegeven volmacht – Geen verplichting om bij aangetekende brief te voegen

p 825
Arbeidshof Antwerpen, afd. Antwerpen 04 december 2017

1. Arbeidsovereenkomst – Wijziging – Ius variandi – Eenzijdige wijziging – Tijdelijk – Door de werkgever – Essentieel bestanddeel – Contractbreuk – 2. Overgang van ondernemingen – Cao nr. 32bis – Ondernemings-cao – Wijziging arbeidsvoorwaarden – Voorafgaandelijk aan de overgang – Afstand van rechten – 3. Rechten van de mens – Gelijkheid en niet-discriminatie – Antidiscriminatiewet – Ontslagbescherming – Leeftijdsdiscriminatie – Rechtvaardigingsgrond – Legitieme doelstelling van sociaal beleid – Continuïteit van de onderneming

p 826
Rechtbank van Koophandel Gent 30 januari 2017

1. Factuur – Voorwerp – Primaire verbintenissen uit overeenkomst – Secundaire verbintenissen tot betaling van schadevergoeding wegens wanprestatie – Niet-toepasselijk – 2. Belasting over de toegevoegde waarde – Belastbare handeling – Schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie – Vergoeding verschuldigd krachtens een opzeggingsbeding – 3. Overeenkomst – Opzegging – Contractueel bedongen opzeggingsvergoeding – Geen schadebeding – Niet-toepasselijkheid van matigingsbevoegdheid van de rechter krachtens art. 1231 BW

p 833
Vredegerecht Westerlo 08 juni 2015

Boedelbeschrijving – Eedaflegging – Weigering – Rechterlijke bevel tot eedaflegging onder verbeurte van een dwangsom – Begunstigde van dwangsom – Notaris als verzoekende partij

met noot| p 837

Wetgeving in kort bestek

  • Elektriciteit – Gas p 839
  • Binnenlandse Zaken p 839
  • Genitale verminking – Eer – Traditie – Religie – Gewoonte – Cultuur – Aanpak van geweld p 839
  • Provinciedecreet p 839