Wegverkeerswet – Recidive – Verval van recht tot sturen – Voertuig – Voetganger

Krachtens art. 38, ยง 7 Wegverkeerswet vervalt de verplichting voor de rechter om, in geval van recidive voor bepaalde verkeersovertredingen, het verval van het recht tot sturen uit te spreken en de bijbehorende examens en onderzoeken op te leggen, wanneer de overtreding werd begaan met een voertuig dat niet in aanmerking komt voor de vervallenverklaring, zoals een fiets. De voormelde verplichting blijft evenwel bestaan wanneer de overtreding werd begaan zonder voertuig. In het arrest nr. 129/2018 van 4 oktober 2018 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat die bepaling de artt 10 en 11 Gw. schendt in zoverre zij niet van toepassing is wanneer de overtreding werd begaan door een voetganger.

p 840 | 129/2018 | | Grondwettelijk Hof