Fiscaal recht – Bewijsmiddelen – Observatie door fiscale ambtenaren in de openbare ruimte

In een arrest van 14 december 2018 (F.18.0093.N) oordeelt het Hof van Cassatie dat het legaliteitsbeginsel in fiscale zaken er, in beginsel, niet aan in de weg staat dat de administratie gebruik maakt van bewijsmiddelen die eenieder ter beschikking staan, zoals het doen van materiële vaststellingen in de openbare ruimte, behalve wanneer dit in strijd is met de beginselen van behoorlijk bestuur of een miskenning oplevert van de grondrechten, zoals het recht op het privéleven. Aldus kunnen fiscale ambtenaren in beginsel vanop de openbare weg, met het oog op het bepalen van de belastingschuld, ongemerkt de beroepsactiviteiten van een belastingplichtige observeren, evenals de beroepshandelingen die deze stelt met andere belastingplichtigen, ook al vinden deze observaties herhaaldelijk plaats. Het inzamelen door eigen waarnemingen van feitelijke gegevens in de openbare ruimte door de fiscale administratie met het oogmerk de waarachtigheid van bepaalde feiten te achterhalen teneinde de belasting te kunnen heffen, levert in beginsel nog geen schending van het recht op privéleven van de belastingplichtige op.

p 840 | F.18.0093.N | | Hof van Cassatie