Gerechtsdeskundigen – Nationaal register – Kwaliteitscontrole – Scheiding der machten

Met het arrest nr. 128/2018 van 4 oktober 2018 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van de artt. 3 en 8, a), van de wet van 19 april 2017 waarmee de wetgever beoogt de kwaliteitscontrole te verhogen wat het nationaal register voor gerechtsdeskundigen betreft, alsook de mogelijkheden uit te breiden om de beroepsbekwaamheid te bewijzen. In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, verlenen de bestreden bepalingen de minister van Justitie niet de mogelijkheid om zich te mengen in de rechtsprekende bevoegdheid van rechters, zodat het beginsel van de scheiding der machten niet is geschonden. Ook de overige grieven, afgeleid uit de schending van het gelijkheidsbeginsel en het wettigheidsbeginsel, worden ongegrond bevonden.

p 840 | 128/2018 | | Grondwettelijk Hof