Douane en accijnzen – Invordering – Verbeurdverklaring – Voertuig – Kentekenhouder

Met het arrest nr. 124/2018 van 4 oktober 2018 vernietigt het Grondwettelijk Hof de artt/ 51 tot 58 van de programmawet van 25 december 2016, in zoverre zij de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen toestaan tot inbeslagneming over te gaan van een voertuig waarvan de kentekenhouder niet de eigenaar is. Aangezien er voor de leasinggever geen beroep bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter openstaat tegen de inbeslagneming en de eventuele daaropvolgende verkoop van het voertuig, heeft de wetgever art. 13 Gw., gelezen in samenhang met art. 6.1 EVRM, geschonden.

p 840 | 124/2018 | | Grondwettelijk Hof