Optreden in rechte namens de gemeente – Bevel tot betaling van dwangsom – Lokale autonomie

Het verwijzende rechtscollege interpreteert art. 194 van het Vlaamse Gemeentedecreet, dat met ingang van 1 januari 2019 is opgeheven, in die zin dat een inwoner van een gemeente niet alleen namens die gemeente een geschil aanhangig kan maken bij een rechterlijke instantie, maar eveneens de rechterlijke uitspraak die het gevolg is van zo’n procedure, namens de gemeente kan laten uitvoeren wanneer die uitspraak niet wordt nageleefd, o.m. door middel van het betekenen van een bevel tot betaling van de dwangsommen waartoe de rechterlijke instantie heeft beslist. In zijn arrest nr. 28/2019 van 14 februari 2019 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat deze bepaling, aldus geïnterpreteerd, geen schending inhoudt van de artt. 10 en 11 Gw., al dan niet in samenhang gelezen met de artt. 41 en 162, tweede lid, 1° en 2° Gw. en met de artt. 3, 9 en 11 van het Europees Handvest inzake lokale autonomie.

p 1359 | 28/2019 | | Grondwettelijk Hof