Jaargang 82 nummer 34 van 20 april 2019

Artikelen

Capita selecta rechtspraak Raad van State inzake rechtsbescherming tegen de overheid 2017-18

F. Eggermont|p 1322

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 22 november 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Burgerlijke partij – Kamer van inbeschuldigingstelling – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Burgerlijke partij – Kamer van inbeschuldigingstelling

met noot| p 1335
Hof van Cassatie 21 juni 2018

1. Pand – Pand schuldvordering – Beslag onder derden – Door andere schuldeiser – Gevolg – Onmogelijkheid voor pandhouder om schuldvordering te innen bij derde-schuldenaar – Afgifte door derde-schuldenaar aan instrumenterende gerechtsdeurwaarder – Evenredige verdeling – 2. Inkomstenbelastingen – Invordering – Uitvoerend beslag onder derden – Eerder pandrecht – Tegenwerpelijkheid aan later beslag op dezelfde schuldvordering – Betaling door derde-schuldenaar in weerwil van kennisgeving van het pand aan de derde-schuldenaar – Niet tegenwerpelijk aan pandhouder

met noot| p 1335
Hof van Cassatie 21 juni 2018

Inkomstenbelastingen – Invordering – Vereenvoudigd derdenbeslag – Verzet van belastingplichtige – Behoud van de bewarende werking tijdens de periode van opschorting

met noot| p 1335
Hof van Cassatie 14 juni 2018

Douane en accijnzen – Bewijs – Retributie – Vergoeding voor prestaties van de douane buiten de officiële openingsuren – Bewijs van de prestaties te leveren door de administratie

p 1336
Hof van Cassatie 17 mei 2018

Gemeentebelasting – Belasting op tweede verblijven en milieubelasting – Onderscheid tussen vaste inwoners en eigenaars van tweede verblijven – Geen redelijke en objectieve verantwoording

p 1336
Hof van Cassatie 18 januari 2018

Belasting – Rechten van de mens – Vermoeden van onschuld – Oplegging en tenuitvoerlegging van administratieve boete

met noot| p 1336
Raad van State 14 juni 2018

Slachthuis – Voorwaardelijke erkenning – Inrichting – Vereiste van duurzaamheid – Inrichting die voorwaardelijk is erkend – Geen duurzaam karakter

met uittreksel uit het verslag van auditeur - F. Eggermont| p 1337
Hof van Beroep Gent 08 mei 2018

Gemeentebelasting – Belasting op masten en pylonen vanaf een bepaalde hoogte – Vrijstelling voor windmolens – Gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel – Beoordelingselementen – Gemeentelijke autonomie – Visuele hinder groter dan redelijk aanvaardbaar – Onderscheid tussen verticale constructies voor productie van groene stroom en andere verticale constructies

p 1342
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 23 mei 2018

1. Algemene rechtsbeginselen – Vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel – Vertrouwensleer – Geen algemeen rechtsbeginsel – Noodzaak van verwijzing naar rechtsregels inzake onverschuldigde betaling – 2. Onverschuldigde betaling – Teruggaveplicht van ontvanger – Bevrijding – Ontvangen goed uit zijn vermogen verdwenen

p 1350
Vredegerecht Aalst 20 maart 2018

Overeenkomst – Bedrog – Verhuring van handelshuis aan onderneming die keten van elektronische sigaretten uitbaat – Verzwijgen dat huurder van het ernaast gelegen café over vergunning beschikt om voor de gevel van het verhuurde pand een caféterras uit te baten

p 1351

Wetgeving in kort bestek

 • Gerechtelijk Wetboek p 1354
 • Vlaams Woninghuurdecreet – Huurwaarborglening p 1354
 • Opleidingsaccreditatie – Nieuwe opleiding – Instellingsreview – Beoordelingskader p 1354
 • Audiovisuele sector – Intellectuele eigendom – WER – Informatiemaatschappij – Naburige rechten – Harmonisatie – Personen die blind of visueel gehandicapt zijn of een leeshandicap hebben – Auteursrecht – Gebruik van bepaalde werken en ander materiaal p 1354
 • Bevolkingsregisters – Rijksregister p 1355
 • Energie p 1355
 • Gebouwenpas p 1355
 • Specifiek statuut voor het dier – Bescherming en welzijn der dieren p 1355
 • Bewakingscamera’s – Politie p 1355
 • Verzekeringsdistributie p 1356
 • Lokaal woonbeleid p 1356
 • Bestuursdecreet p 1356
 • Griffierechten – Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten p 1356
 • Diverse arbeidsbepalingen p 1356
 • Buitenlandse werknemers – Tewerkstelling p 1357
 • Vreemdelingen p 1357
 • Vlaamse Gewest – Vlaamse Gemeenschap – Zakelijke rechten – Vestigen – Vervreemden – Onroerende domeingoederen p 1357
 • Commissie voor vrijstelling – Sociaal statuut der zelfstandigen p 1357
 • Aanvullende pensioenen – Werknemers – Vrij aanvullend pensioen p 1358
 • Lijkbezorging – Begraafplaatsen p 1358
 • Fiscale bepalingen p 1358
 • Vlaamse sociale bescherming p 1358
 • Justitie p 1358
 • Fiscale bemiddelingsdienst – Uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol p 1359
 • Sectorregelgeving inzake omgeving – Vrijwillige samenvoeging van gemeenten – Gevolgen p 1359