Pesticiden – Duurzaam gebruik – Machtiging – Verbod

Met het arrest nr. 38/2019 van 28 februari 2019 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van de artt. 96 en 97 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw. Deze bepalingen breiden het toepassingsgebied van het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest uit en geven de Vlaamse Regering een bijkomende machtiging om het gebruik van bepaalde pesticiden te reglementeren of te verbieden. Zij machtigen de Vlaamse Regering evenwel niet om een algemeen gebruiksverbod uit te vaardigen. De grieven waren afgeleid uit een schending van de bevoegdheidsverdelende regels.

p 1360 | 38/2019 | | Grondwettelijk Hof