Erfbelasting op levensverzekering – Bevoegdheidsverdeling – Gelijkheidsbeginsel

Met het arrest nr. 34/2019 van 28 februari 2019 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van de artt. 34 en 35 van het Vlaamse decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet fiscale schuldvorderingen. De bestreden bepalingen wijzigen de artt. 2.7.1.0.6 en 2.7.3.2.8 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en hebben betrekking op de erfbelasting op de prestaties uit levensverzekeringen. De grieven waren afgeleid uit een schending van de bevoegdheidsverdelende regels en van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

p 1360 | 34/2019 | | Grondwettelijk Hof