Loopbaanonderbreking – Uitkering – Terugvordering – Geen beperking – Lacune

In het arrest nr. 71/2018 van 7 juni 2018 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen de artt. 10 en 11 Gw. schendt in zoverre zij geen enkele bepaling bevat betreffende de beperking van de terugvordering van de ten onrechte betaalde loopbaanonderbrekingsuitkeringen. Daar de werkloosheidsreglementering voorziet in mogelijkheden om de terugvordering te beperken van de ten onrechte betaalde werkloosheidsuitkeringen, is het niet redelijk verantwoord dat in geen enkele beperking is voorzien voor de terugvordering van de loopbaanonderbrekingsuitkeringen die in vergelijkbare gevallen ten onrechte zijn betaald. Aangezien het een zelfherstellende lacune betreft, kan de rechter een einde te maken aan de schending van de artt. 10 en 11 Gw.

p 319 | 71/2018 | | Grondwettelijk Hof