Jaargang 82 nummer 8 van 20 oktober 2018

Artikelen

Enkele problemen van overgangsrecht bij de nieuwe regels inzake schadevergoeding voor mededingingsrechtelijke inbreuken

C. Cauffman|p 282

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 26 april 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Burgerlijke rechtspleging – Uitbreiding of wijziging van de vordering – Tegenvordering van de oorspronkelijke verweerder – 2. Burgerlijke rechtspleging – Uitbreiding of wijziging van de vordering – Tegeneis van de oorspronkelijke verweerder

met noot| p 296
Hof van Cassatie 08 maart 2018

Overeenkomst – Contractuele aansprakelijkheid – a) Door schuldeiser geleden schade – Raming in concreto – b) Voortijdige beëindiging van overeenkomst – Winstderving – Raming over de resterende duur van de overeenkomst – c) Gebrekkige uitvoering van overeenkomst door nieuwe wederpartij – Risico voor rekening van schuldeiser

p 296
Hof van Cassatie 22 februari 2018

1. Algemene rechtsbeginselen – Algemeen – Leer van het schijnmandaat en van de goede trouw – 2. Lastgeving – Schijnmandaat – Voorwaarden – 3. Verzekering – Verzekeringscontract – Verzekeringstussenpersoon – Verzekeringsmakelaar – Verzekeringsvoorstel dat verzekeringsmakelaar door kandidaat-verzekeringnemer laat ondertekenen – Schijnbare vertegenwoordigingsbevoegdheid

met noot| p 296
Hof van Cassatie 08 februari 2018

Overeenkomst – Opzegging – Onbepaalde duur – Overeenkomst om opzegging als onbestaande te beschouwen – Geldigheid – Concessiewet

met noot| p 297
Hof van Cassatie 01 februari 2018

Verjaring – Stuiting – Dagvaarding voor het gerecht – Begrip – Geschriften waarbij de partijen in het kader van een gerechtelijke vereffening-verdeling betwistingen of aanspraken ter kennis brengen van de notaris-vereffenaar

met noot| p 297
Hof van Cassatie 18 september 2017

Overeenkomst – Kanscontract – Begrip – Essentieel element – Kans op winst of verlies

met noot| p 297
Hof van Cassatie 30 mei 2017

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Recht van beklaagde om aanwezig te zijn op het tegen hem gevoerde strafproces – Beoordeling met inachtneming van de hele rechtspleging – Beklaagde die om medische redenen niet aanwezig kan zijn op de terechtzitting – Voortgang van de rechtspleging – Beoordeling door de rechter met inachtneming van het redelijketermijnvereiste

met noot van - J. Meese| p 298
Hof van Beroep Antwerpen 08 januari 2018

Huwelijk – Huishoudelijke schulden – a) Ereloon van advocaat in het kader van een geschil over behoud van huurcontract betreffende de gezinswoning – b) Ereloon van advocaat voor tussenkomst in procedure van collectieve schuldenregeling – Hoofdelijkheid

p 301
Raad van State 29 maart 2018

Intellectuele eigendom – Auteursrecht – Beschermd voorwerp – Originaliteit – Voorgestelde aanpassingen niet beschouwd als eigen intellectuele schepping – Geen auteursrechtelijke bescherming

met noot| p 301
Hof van Cassatie 13 januari 2017

Overeenkomst – Nietigheid – Gevolgen – Terugwerkende kracht – Teruggave van de in uitvoering van de vernietigde overeenkomst overgedragen goederen – Teruggave in natura – Onmogelijkheid tot teruggave in natura – Teruggave van de waarde – Waardeschuld – Risico’s van waardestijging of waardedaling van de terug te geven goederen – Ten laste van de restitutieschuldeiser

p 301
Hof van Beroep Antwerpen 19 januari 2017

Internationaal privaatrecht – Europees Betalingsbevel – Rechtsmacht – Verweer binnen de voorgeschreven termijn – Voortzetting van de procedure voor de bevoegde gerechten van de lidstaat van oorsprong – Gerecht dat bevoegd is volgens een gewone procedure op tegenspraak – Brussel I-Verordening

p 302
Hof van Beroep Brussel 10 mei 2016

1. Verbintenis – Overdracht van schuldvordering – Tegenwerpelijkheid aan gecedeerde schuldenaar – 2. Burgerlijke rechtspleging – Vordering – Inschrijving bij Kruispuntbank van Ondernemingen – Toepassingsgebied – Gedinginleidende vordering – Procedure tot uitvoerend beslag op onroerend goed

p 304
Hof van Beroep Antwerpen 21 maart 2016

Overeenkomst – a) Dwaling – Gevolg – Nietigheid – Geen recht op voordeel dat partij uit de overeenkomst had kunnen halen – b) Precontractuele aansprakelijkheid – Multinationale onderneming die in het kader van een collectief ontslag onjuiste informatie verstrekt over het netto- of brutokarakter van de aan de werknemers uitgekeerde vergoedingen.

p 306
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 26 juni 2017

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Voertuigschade – Wachttijd tussen ongeval en beëindiging van expertise – Vergoeding voor gebruiksderving – Kennisgeving van totaal verlies – Schadebeperkingsplicht – Aanschaf van nieuw voertuig

p 309
Rechtbank van Koophandel Gent, afd. Oostende 09 februari 2017

1. Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Rechtbank van koophandel – Voorwaarde – Geschil m.b.t. ondernemingshandeling aan de zijde van de verweerder – 2. Verbintenis – Betaling – Schuldenaar die persoon aanwijst die in zijn naam moet betalen – Lastgeving – Verbintenis van lastgever om lasthebber te vergoeden voor de door hem betaalde voorschotten

p 311
Hof van Justitie 12 april 2018

Europese Unie – Belastingrecht – Directe belastingen – Onroerende goederen – Buitenlandse onroerende inkomsten – Progressievoorbehoud – Kadastraal inkomen vs. huurwaarde en huurprijs naargelang ligging van het goed – Beperking vrij verkeer van kapitaal – Inkomstenbelasting

door - R. Smet, I. Rivière| p 314
Hof van Justitie 13 juli 2017

Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – a) Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Deeltijdse arbeid – Richtlijn 2006/54/EG en Richtlijn 97/81/EG – Pro-rata-temporis-beginsel – Aanvullend pensioen – Bedrijfspensioen met gesplitste pensioenformule – Loon – Tewerkstellingspercentage – Richtlijn 2000/78/EG – b) Discriminatie op grond van leeftijd – Maximum pensioengevende dienstjaren

door - S. Knoops| p 316