Potpourri III – Internering – Tenuitvoerlegging – Veroordeelden – Cassatieberoep – Kamer voor de bescherming van de maatschappij

In het arrest nr. 80/2018 van 28 juni 2018 spreekt het Grondwettelijk Hof zich uit over de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie («potpourri III»). Het Hof onderzoekt de volgende aspecten, met name in het licht van 5 EVRM: (1) de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering; (2) de gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf; (3) de internering van veroordeelden; (4) het cassatieberoep en (5) de samenstelling van de kamer voor de bescherming van de maatschappij. Het Hof vernietigt de artt. 22/1, 27, 76, tweede lid, 77, § 1, eerste lid, 77/8, § 1 (partim) en 77/8, § 2, eerste lid, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, zoals gewijzigd bij de bestreden wet van 4 mei 2016.

p 320 | 80/2018 | | Grondwettelijk Hof