Rechtsbijstand – Juridische tweedelijnsbijstand – Pro Deo – Forfaitaire bijdrage cliënt – Berekening van de punten door het bureau voor juridische bijstand

Met het arrest nr. 77/2018 van 21 juni 2018 vernietigt het Grondwettelijk Hof de invoering van een verplichte forfaitaire bijdrage van de cliënt aan de pro deo-advocaat (in art. 508/17 Ger.W.). Het Hof verwerpt de overige grieven, gericht tegen o.a. de vervanging van «inkomsten» door «bestaansmiddelen» als criterium om voor juridische bijstand en rechtsbijstand in aanmerking te komen, de mogelijkheid om advocaten te verplichten prestaties in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand te verrichten en de beperking van het recht op rechtsbijstand van de vreemdelingen die niet gemachtigd zijn tot het verblijf. Het Hof geeft ook een grondwetconforme interpretatie van art. 508/19, § 2, tweede lid Ger.W. inzake de vermindering van de punten door het bureau voor juridische bijstand.

p 320 | 77/2018 | | Grondwettelijk Hof