Burgerlijke rechtsvordering – Verstekvonnis – Omvang bevoegdheid rechter – Openbare orde

In het arrest nr. 72/2018 van 7 juni 2018 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat art. 806 Ger.W., ingevoegd bij de potpourri I - Wet en gewijzigd bij de Potpourri V- Wet, niet op onevenredige wijze afbreuk doet aan het recht op toegang tot een rechter. Het artikel is van toepassing wanneer de strafrechter zich uitspreekt over de burgerlijke rechtsvordering. Het beperkt de beoordelingsbevoegdheid van de rechter die uitspraak doet bij verstek door hem te gelasten de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij in te willigen, behalve wanneer de rechtspleging, die vorderingen of middelen strijdig zijn met de openbare orde. Dat laatste begrip, zo blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie, laat de rechter die uitspraak doet bij verstek toe een inwilliging te weigeren van de vorderingen waarvan hij vaststelt dat zij kennelijk ongegrond of kennelijk buitensporig zijn.

p 320 | 72/2018 | | Grondwettelijk Hof