Inkomstenbelasting – Personenbelasting – Belastingkrediet voor kinderen – Uitsluiting asielzoekers

Met het arrest nr. 3/2019 van 23 januari 2019 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de artt. 4 en 243/1 WIB 1992. Krachtens die bepalingen moeten, vanuit fiscaal oogpunt, de in het wachtregister ingeschreven asielzoekers niet langer als rijksinwoners maar als niet-inwoners worden beschouwd, waardoor zij worden uitgesloten van het belastingkrediet voor kinderen ten laste zolang hun asielprocedure loopt. Die regeling houdt geen schending in het gelijkheidsbeginsel, van het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven, van de standstill-verplichting inzake het recht op sociale bijstand of van de rechten van het kind. De wetgever heeft kunnen oordelen dat het ten aanzien van asielzoekers weinig coherent is te voorzien in een uitgewerkt en exclusief stelsel van materiële hulp en tegelijk in een bijkomende financiële hulp via de fiscale weg.

p 1159 | 3/2019 | | Grondwettelijk Hof