Jaargang 82 nummer 29 van 16 maart 2019

Artikelen

Een Vlaams domeingoederenrecht: transparante flexibiliteit of flexibele transparantie?

V. Sagaert|p 1122

Overzicht van rechtspraak Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gerechtelijke jaren 2009-2010 tot 2017-2018 (eerste deel)

L. Denys|p 1123

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 19 juli 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Foutbegrip – Privaatrechtelijke persoon – Publiekrechtelijke persoon – 2. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Foutbegrip – Algemeen – Privaatrechtelijke persoon – Publiekrechtelijke persoon

p 1149
Hof van Cassatie 12 oktober 2018

Europese Unie – Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – Verjaring – Lidstaat die langere verjaringstermijn invoert – Geldigheid – Voorwaarde

met noot| p 1149
Hof van Cassatie 14 juni 2018

1. Ruimtelijke ordening – Planologisch attest – Doel en functie – Juridische aard – Werken waarvoor een positief planologisch attest is afgegeven – Afwijking van voorschriften van plan van aanleg – Vereiste van stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning – 2. Wetten, decreten en besluiten – Exceptie van onwettigheid – Toepassingsgebied – Elk rechtsprekend orgaan

p 1149
Hof van Cassatie 03 mei 2018

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bekentenis – Buitengerechtelijke bekentenis – Begrip – (Schijnbare) bedoeling om de juistheid van de beweerde feiten te bevestigen

met noot| p 1150
Hof van Cassatie 03 mei 2018

Beslag en executie – Voorlopige tenuitvoerlegging – Risicoaansprakelijkheid van de executiegerechtigde – Draagwijdte – Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de executieplichtige bij niet-vrijwillige uitvoering – Wetswijziging

p 1150
Hof van Cassatie 06 februari 2018

Rechten van de mens – a) Eerlijk proces – Belastende verklaringen, afgelegd door medebeklaagden zonder bijstand van een advocaat – Beoordeling door de rechter – b) Redelijke termijn – Remediëring van de overschrijding van de redelijke termijn – Meetbare vermindering van de straf – Beoordeling in de procedure op verzet

met noot| p 1150
Raad van State 14 december 2018

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Rechtspleging – Geen voortzetting na auditoraatsverslag waarin tot nietigverklaring wordt besloten – Automatische vernietiging – Vaste rechtspraak – Herziening standpunt wegens schadevergoeding tot herstel en rechtspraak Hof van Cassatie – Bij geen voortzetting enkel bevoegdheidstoewijziging om te vernietigen

p 1151
Raad van State 20 november 2018

Eredienst – Lokale islamitische geloofsgemeenschap – a) Bevoegdheid erkenning – Houdt bevoegdheid tot intrekking van erkenning in – b) Voornemen tot opheffing van erkenning – Hoorplicht – Advies van bestuur van eredienst – Begrip – Inwinnen van standpunt

p 1151
Raad van State 14 november 2018

Milieu – Milieuvergunning – Administratief beroep – Vereiste van betaling van dossiertaks – Geen mededeling inzake ontbreken bewijs van betaling – Administratief beroep onontvankelijk verklaard – Strijdigheid met Verdrag van Aarhus

p 1152
Raad van State 07 november 2018

Taalgebruik – Bestuurszaken – Tucht – Recht van verdediging – Stelplicht – Vereiste van voldoende concrete elementen om schending vast te stellen – Samenstelling politiecollege – Franstalige leden – Geen bezwaar gedurende hoorzitting – Recht om begrepen te worden

p 1152
Hof van Beroep Gent 26 oktober 2016

Dading – Bewijs – Handelsverbintenissen – Alle middelen rechtens – Beëindiging van zelfstandige samenwerkingsovereenkomst tussen een opdrachtgever en een zelfstandig dienstverlener die beide handelsvennootschappen zijn

met noot| p 1152
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 15 mei 2017

Wetten, decreten en besluiten – Exceptie van onwettigheid – Gemeentelijk prostitutiereglement – Bevoegdheidsoverschrijding

p 1154
Vredegerecht Waregem 10 januari 2017

Huur – Sociale woning – Verplichting van huurder om woning te onderhouden als een goed huisvader – Verbod om bovenmatige hinder te veroorzaken aan naburen – Niet-naleving – Ontbinding van huurovereenkomst ten nadele van huurder

p 1157