Gemeentelijke administratieve sancties – Verkeersovertredingen – Politierechter – Verzachtende omstandigheden

In het arrest nr. 8/2019 van 23 januari 2019 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de politierechter een administratieve geldboete moet kunnen verminderen tot onder het wettelijk vastgestelde bedrag om rekening te houden met verzachtende omstandigheden. In de interpretatie dat de politierechter dan niet kan, schendt art. 31, § 1, derde en vierde lid, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties de artt. 10 en 11 Gw., gelezen in samenhang met art. 6 EVRM. Het betreft de bestraffing van «gemengde» verkeersovertredingen die weliswaar strafrechtelijk blijven maar kunnen worden bestraft met een administratieve geldboete. In dat geval moet er een parallellisme bestaan tussen de maatregelen tot individualisering van de sanctie.

p 1159 | 8/2019 | | Grondwettelijk Hof