Strafrecht – Probatie – Probatie-uitstel – Autonome probatiestraf – Herroeping – Modaliteiten

In het arrest nr. 12/2019 van 31 januari 2019 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat art. 14, ยง 2, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, zoals gewijzigd bij art. 29 van de wet van 9 maart 2014, geen schending inhoudt van de artt. 10 en 11 Gw. Rekening houdend met de verschillen tussen het probatie uitstel en de autonome probatiestraf (art. 37octies Sw.), vermocht de wetgever, zonder het gelijkheidsbeginsel te schenden, te voorzien in verschillende modaliteiten ingeval de probatievoorwaarden niet worden nageleefd.

p 1160 | 12/2019 | | Grondwettelijk Hof