Terrorismebestrijding – Personeel socialezekerheidsinstellingen – Actieve informatieplicht – Passieve informatieplicht – Beroepsgeheim

Met het arrest nr. 44/2019 van 14 maart 2019 vernietigt het Grondwettelijk Hof art. 46bis/1, § 3 Sv., zoals het is ingevoegd bij art. 2 van de wet van 17 mei 2017 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen. Van een personeelslid van een socialezekerheidsinstelling, dat noch over de deskundigheid, noch over de noodzakelijke middelen beschikt om dat te doen, kan niet worden verwacht dat hij zich ervan vergewist of een derde daadwerkelijk de intentie heeft om een terroristisch misdrijf te plegen. Bijgevolg kan dat personeelslid niet voldoende voorzien of hij een strafrechtelijk misdrijf pleegt door over die derde informatie te onthullen die door het beroepsgeheim gedekt is. De passieve informatieplicht, op verzoek van de procureur des Konings, is niet in strijd met het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel. Zij is evenmin in strijd met het recht op eerbieding van het privéleven, met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie en met de standstill-verplichting inzake het recht op sociale bijstand.

p 1720 | 44/2019 | | Grondwettelijk Hof