Jaargang 82 nummer 43 van 22 juni 2019

Artikelen

De wet frauduleuze erkenningen – Nieuw hoofdstuk in de strijd tegen het gebruik van het familierecht voor verblijfsrechtelijke doeleinden

J. Verhellen, S. Den Haese|p 1682

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 31 januari 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Straf – Probatieuitstel – Autonome probatie – 2. Probatie – Probatieuitstel – Autonome probatie

met noot| p 1698
Hof van Cassatie 06 september 2018

Koop – Uitlegging – Art. 1602, eerste lid BW – Draagwijdte – Bedingen dit betrekking hebben op verbintenissen van de verkoper – Uitlegging ten nadele van de verkoper

p 1698
Hof van Cassatie 29 juni 2018

Wetten, decreten en besluiten – Exceptie van onwettigheid – Toepassingsgebied – Elk met eigenlijke rechtspraak belast orgaan – Vonnis dat wettigheidstoetsing van een bestuurshandeling afhankelijk stelt van de verplichting voor de rechtzoekende om de wetsschending aan te tonen – Ongrondwettig

met noot| p 1698
Hof van Cassatie 24 mei 2018

Burgerlijke rechtspleging – Vordering – a) Voorwerp – Datgene wat effectief wordt gevorderd – b) Oorzaak – Geheel van feiten dat de eiser tot staving van het gevorderde aanvoert

p 1699
Hof van Cassatie 18 mei 2018

Vereffening en verdeling – Procedure – Hoger beroep – Devolutieve werking – Uitzondering – Verwijzing naar de eerste rechter – Van rechtswege

p 1699
Raad van State 22 maart 2019

Raad van State – Belang – Schadevergoeding tot herstel – Belang gebaseerd op de mogelijkheid om een vordering tot schadevergoeding bij de justitiële rechter in te stellen – Verlies van actueel belang niet te wijten aan verzoeker – Recht op toegang tot de rechter – Verlies actueel belang verhindert onderzoek van de middelen voor de beoordeling van de schadevergoeding tot herstel niet

p 1699
Hof van Beroep Gent 28 juni 2018

Testament – Algemeen legaat – Criterium – Residuaire roeping – Interpretatie – Bedoeling van testator

p 1699
Hof van Beroep Brussel 14 november 2017

Echtscheiding – Vereffening en verdeling – Bezwarenprocedure – Voorschot – Incidentele vordering – Ontvankelijkheid – Gegrondheid – Toets aan het aandeel van de verzoekende deelgenoot in de vereffening-verdeling

p 1700
Hof van Beroep Gent 22 juni 2017

Nalatenschap – Aanvaarding – Stilzwijgende aanvaarding – Houding van de erfgerechtigde – Bedoeling om te aanvaarden – Interpretatie

p 1702
Hof van Beroep Antwerpen 12 oktober 2016

Verbintenis – Pauliaanse vordering – Toepassingsvoorwaarden – Anterioriteitsvereiste – Oorzaak van schuldvordering voorafgaand aan de gewraakte rechtshandeling – Borgstelling door schuldenaar – Pauliaans bedrog – Weten of behoren te weten dat schuldeisers door de aangevochten rechtshandeling zouden worden benadeeld – Bewijs – Alle middelen van recht

met noot van - S. Meys| p 1704
Burgerlijke Rechtbank Gent, afd. Gent 17 september 2018

Eigendom – Revindicatie – Feitelijke scheiding – Huisdier – Eigendomsbewijs – Inschrijving van huisdier op het adres van een bepaalde persoon – Onvoldoende

p 1709
Vredegerecht Westerlo 05 december 2018

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Familierechter – Vereffening en verdeling – Pachtgeschil

p 1710

Beneluxrecht

Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland

K. Leus| p 1712

Afdeling Publiekrecht

A. Mik| p 1712

Afdeling Strafrecht

S. Bakker| p 1714

Afdeling Privaatrecht

K. Everaars| p 1718