Ruimtelijke ordening – Omgevingsvergunning – Beroep – Ontvankelijkheid – Bezwaar

De artt. 133 en 151 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving hebben tot gevolg dat de leden van het betrokken publiek in beginsel enkel toegang hebben tot het administratief beroep en het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, indien zij deelnamen aan het openbaar onderzoek, door het indienen van een gemotiveerd standpunt, een opmerking of een bezwaar. Met het arrest nr. 46/2019 van 14 maart 2019 vernietigt het Grondwettelijk Hof die bepalingen. De beperking van het recht op toegang tot de rechter is niet evenredig met de door de decreetgever nagestreefde doelstelling die in essentie erin bestaat de bestuurlijke geschillenbeslechting te stroomlijnen en te versnellen.

p 1720 | 46/2019 | | Grondwettelijk Hof