Wetboek van Economisch Recht – Rechtsvordering onderneming – Vermelding ondernemingsnummer – Ontvankelijkheid

Krachtens art. III.26 WER is elke rechtsvordering van een onderneming onontvankelijk wanneer zij het ondernemingsnummer niet vermeldt. In arrest nr. 160/2018 van 22 november 2018 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat die bepaling de artt. 10 en 11 Gw. schendt indien zij aldus wordt geïnterpreteerd dat de sanctie van niet ontvankelijkheid enkel van toepassing is op een vordering ingesteld bij deurwaardersexploot. Het Hof stelt echter vast dat de bepaling ook op grondwetconforme wijze kan worden geïnterpreteerd, namelijk in de zin dat de sanctie van niet ontvankelijkheid eveneens van toepassing is op een vordering ing esteld bij verzoekschrift op tegenspraak.

p 880 | 160/2018 | | Grondwettelijk Hof