Jaargang 82 nummer 22 van 26 januari 2019

Artikelen

Het kostenplaatje van en bij Justitie: op zoek naar een duurzame visie

T. De Jaeger|p 842

Nieuwe bevoegdheden voor het Benelux-Gerechtshof en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

V. Vanovermeire|p 843

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 27 april 2017

1. a) Grondwet – Grondrechten – Vrijheid van onderwijs – Vrijheid van meningsuiting – Openbare besturen – Autonomie van de geloofsgemeenschappen – Inspecteur godsdienst – b) Gelijkheid en niet-discriminatie – Onderwijs – Franse Gemeenschap – Gemeenschapsonderwijs – Inspecteurs godsdienst – Inspecteurs van de andere onderwijscursussen – Vergelijkbaarheid – Neerlegging van het ambt – 2. Grondwet – Vrijheid van onderwijs – Schoolpactwet – Inspecteur godsdienst – Autonomie van geloofsgemeenschappen – Gemeenschapsonderwijs – Hybride statuut – Hoofd van de eredienst – Verlies aan vertrouwen – Afbreuk aan de loyaliteitsplicht ten aanzien van de godsdienstige gemeenschap – Controle door de benoemende overheid – Controlebevoegdheid bevoegde rechter – Ontslag – Redenen die tot het verlies van vertrouwen hebben geleid – 3. Rechten van de mens – Vrijheid van godsdienst – Personeelslid Frans Gemeenschapsonderwijs – Inspecteur godsdienst – Proportionele inmenging ter vrijwaring van de autonomie van de geloofsgemeenschap – Motieven inherent of vreemd aan de loyaliteitsplicht van het personeelslid – Motivering – Willekeur – Voorafgaande tegenspraak

met noot| p 856
Hof van Cassatie 10 april 2018

1. Verdovende middelen – Voorbereidende handelingen – Strafbaarstelling – Draagwijdte – Handelingen die ertoe strekken de illegale handel in drugs voor te bereiden en te vergemakkelijken – Organiseren van een legaal transport als dekmantel voor cocaïnehandel – 2. Criminele organisatie – Aantal betrokken personen – Motiveringsbeslissing van rechter

met noot| p 857
Hof van Cassatie 08 maart 2018

Eigendom – Begrip – Vermogensrechten – Vorderingsrechten waaromtrent de betrokkene kan laten gelden dat hij een legitieme verwachting heeft om het daadwerkelijke genot van een eigendomsrecht te verwerven – Voorwaardelijke vordering die vervallen is wegens het niet in vervulling gaan van de voorwaarde

p 857
Hof van Cassatie 22 februari 2018

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Gebrekkige zaak – Bewaarder – Begrip – Beoordelingstijdstip – Ontstaan van de schade

met noot| p 857
Hof van Cassatie 16 februari 2018

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Werkgever die lonen, bijdragen en vergoedingen betaalde wegens arbeidsongeschiktheid van personeelslid – Ambtenaar van Europese Unie – Blijvend volledig arbeidsongeschikt ingevolge de fout van een derde – Toekenning van invaliditeitsuitkering door Europese Unie – Geen tegenprestatie die de Europese Unie zou hebben ontvangen zonder het ongeval – Geen schade

p 858
Hof van Cassatie 08 februari 2018

1. Rechtsbijstand – Juridische tweedelijnsbijstand – Vrije keuze van advocaat – Beperking in het kader van juridische tweedelijnsbijstand – Opvolging van de aangestelde advocaat door een advocaat naar keuze – Voorwaarden – 2. Mededingingsrecht – Verbod van besluit van ondernemingsverenigingen die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan wordt verhinderd, beperkt of vervalst – Voorwaarde – Beperkte gevolgen voor de mededinging niet inherent aan de legitieme doelstellingen van het reglementair besluit

met conclusie van advocaat-generaal - A. Van Ingelgem| p 858
Hof van Cassatie 09 januari 2018

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Ongedaan verzet – Kennisname van de dagvaarding in de verstekprocedure – Beoordeling – Betekening aan de woning

met noot| p 865
Hof van Cassatie 03 november 2017

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Werkgever die lonen, bijdragen en vergoedingen betaalde wegens arbeidsongeschiktheid van personeelslid – Franse Gemeenschap als subsidiërende overheid – Mechanisme van weddetoelage – Betaling van bezoldiging aan leerkracht van wie de Franse Gemeenschap niet de werkgever is

p 865
Raad van State 13 september 2018

Onderwijs – Rechtsbescherming – Zorgvuldigheidsplicht – Ongunstige evaluatiebeslissing leerling – Onzorgvuldig optreden van directeur in zijn communicatie – Passiviteit bij de hulp om verzoeker te helpen bij het instellen van een klacht – Gevolg

p 865
Hof van Beroep Gent 09 februari 2017

Testament – a) Interpretatie – Bedoeling van de testator – Extrinsieke elementen – Vereiste van tekstgebondenheid – b) Legaat – Legaat van moeder ten belope van het erfdeel van haar kinderloos stervende zoon – Omvang

p 866
Hof van Beroep Gent 19 januari 2017

Vermogensverschuiving zonder oorzaak – Subsidiair karakter – Prioritaire aanvoering van een andere rechtsgrond – Gebrek aan bewijs – Gevolg

met noot| p 870
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 26 juni 2017

1. Verjaring – a) Buitencontractuele aansprakelijkheid – Voorbehoud – Twintigjarige verjaringstermijn – Toepassingsgebied – Vordering tot vergoeding van schade – b) Afstand van verjaring – Toepassingsgebied – Uitsluiting van vordering met een ander voorwerp – 2. Koop – Nietigheid – Gevolgen – Verkoop onroerend goed – Huurgelden geïnd op grond van de nietig verklaarde huurovereenkomst

p 872
Vredegerecht Westerlo 07 november 2018

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Rechtvaardigingsgrond – Noodtoestand – Begrip – Voorwaarden – Met brandweerwagen weiland oprijden om brand te helpen blussen

p 875

Wetgeving in kort bestek

 • Voertuigen – Immobilisering – Verbeurdverklaring – Wegverkeer – Schoolstraat – Gebruik van de openbare weg p 878
 • Provincie – Besluiten en stukken – Raadpleegbaarheid – Bekendmaking p 878
 • Dieren – Voorwaarden inzake de verhandeling – Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen p 878
 • Duurzame gegevensdrager – Elektronische handtekening – Sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg – Opheffing van de belemmeringen p 878
 • Provinciale mandataris – Statuut p 879
 • Jeugd- en kinderrechtenbeleid p 879
 • Orgaandonor post mortem – Mogelijkheden om zich te registreren – Wegnemen en transplanteren van organen p 879
 • Gerechtelijk Wetboek – Elektronische communicatie p 879
 • Dienstverleners aan vennootschappen – Registratie p 879
 • Civiele noodsituatie – Gewestelijke vergunningsplicht – Afwijkingen p 879
 • Strafwetboek – Vrijwillige zwangerschapsafbreking p 879
 • Kansspelen – Informatiemaatschappij-instrumenten – Weddenschappen p 880