Openbaarheid van bestuur – Administratieve overheid – Delcredere – Vertrouwelijke bedrijfsinformatie

Met het arrest nr. 167/2018 van 29 november 2018 vernietigt het Grondwettelijk Hof art. 82 van de wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie. De door die bepaling ingevoerde algemene en absolute uitzondering op het recht op openbaarheid van bestuursdocumenten voor de stukken die Delcredere ontvangt of produceert, houdt een onevenredige beperking in van het recht op openbaarheid van bestuursdocumenten zoals gewaarborgd bij art. 32 Gw., en de uitsluiting van de instelling uit het toepassingsgebied van de wet van 11 april 1994 schendt de artt. 10 en 11 Gw. Er kan niet a priori van worden uitgegaan dat alle stukken die Delcredere ontvangt of produceert in het kader van zijn activiteiten ter uitvoering van de bij de wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere opgelegde opdracht van commerciƫle en financiƫle aard, dermate vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevatten dat zij in hun volledigheid aan de openbaarheid zouden moeten worden onttrokken.

p 880 | 167/2018 | | Grondwettelijk Hof