Seksuele misdrijven – Minderjarige boven de zestien jaar – Toestemming

In het arrest nr. 89/2019 van 28 mei 2019 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat art. 379, eerste lid Sw., gelezen in samenhang met art. 100ter Sw., geen schending inhoudt van de artt. 10 en 11 Gw., doordat een meerderjarige die seksuele betrekkingen heeft met een minderjarige die de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, niet kan worden gestraft op grond van de artt. 372 en 375 Sw. wanneer de minderjarige met die handelingen heeft ingestemd, terwijl de meerderjarige die een minderjarige die de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, aanzet tot ontucht teneinde de driften van de minderjarige zelf te voldoen, wel kan worden gestraft op grond van art. 379, eerste lid Sw., zelfs wanneer de minderjarige daarin heeft toegestemd.

p 160 | 89/2019 | | Grondwettelijk Hof